Have you ever…? (คุณเคย…ไหม) in Thai language

Have you ever in Thai Language

คุณเคย…ไหม (khun khəəy…máy) is to say ‘Have you ever…?’ in Thai. The key word is the word เคย (khəəy). Let’s learn the meaning of this word and how to use it in a sentence.

เคย (khəəy)

  • เคย (khəəy) is used to show that you have done something or experienced something before at any time in the past. It can also be used as the word used to in English language.

เคย (khəəy) + verb

ฉัน เคย ไป เกาะ สมุย
– chán khəəy pay kɔ̀ samǔy.
– I have been to Samui Island.

ผม เคย เห็น น้องสาว เขา
– phǒm khəəy hěn nɔ́ɔŋ-sǎaw kháw.
– I have seen her younger sister before.

เขา เคย เป็น แฟน ผม
– kháw khəəy pen fææn phǒm
– She used to be my girlfriend.

คุณเคย…ไหม (khun khəəy…máy) = Have you ever…?

  • This question is used when you ask if someone has done something before (at any time in the past).

เคย (khəəy) + verb + ไหม (máy)

คุณ เคย ไป เกาะ สมุย ไหม
– khun khəəy pay kɔ̀ samǔy máy
Have you ever been to Samui Island?

คุณ เคย เห็น น้องสาว ผม ไหม
– khun khəəy hěn nɔ́ɔŋ-sǎaw phǒm máy.
Have you ever seen my younger sister?

เขา เคย เป็น แฟน คุณ ไหม
– kháw khəəy pen fææn khun máy.
Has she ever been your girlfriend?

Answering to Have you ever…? question in Thai

  • Below you will see an example in both full sentence and in a casual spoken way to respond to this question in Thai.

Question

คุณ เคย ไป บ้าน เขา ไหม
– khun khəəy pay bâan kháw máy.
Have you ever been to his house?


Yes answer (full sentence)

ฉัน เคย ไป บ้าน เขา
– chán khəəy pay bâan kháw.
– Yes, I have been to his house.

Yes answer (short)

เคย หรือ เคย ไป
khəəy or khəəy pay
– Yes I have. or Yes, I have been.


No answer (full sentence)

ฉัน ไม่เคย ไป บ้าน เขา
– chán mây khəəy pay bâan kháw.
– I have never been to his house.

No answer (short)

ไม่ เคย หรือ ไม่ เคย ไป
máy khəəy or mây khəəy pay
– Never or never been

Using เคย (khəəy) with other question words

คุณ เคย ไป ประเทศ อะไร ใน ยุโรป
– khun khəəy pay prathêet ʔaray nay yúròop
What country in Europe you have visited?

เขา เคย เป็น เพื่อน สนิท คุณ ใช่ไหม
– kháw khəəy pen phɨ̂an sanìt khun chây-máy
– She used to be your close friend right?

คุณ เคย อกหัก กี่ ครั้ง
– khun khəəy ʔòk-hàk kìi khráŋ
How many times have you had a heart broken?

Check you understanding of the question ‘Have you ever…?’ and the word เคย (khəəy) in Thai

1.
A: Have you ever been to Thailand?
B: Yes, I have.

คุณ เคย ไป ประเทศ ไทย ไหม
A: khun khəəy pay prathêet Thai máy

เคย
B: khəəy

2.
A: How many times you have been here?
B: I have been here already 3 times.

คุณ เคย มา ที่นี่ กี่ ครั้ง
A: khun khəəy maa thîi-nîi kìi khráŋ.

ผม เคย มา ที่นี่ 3 ครั้ง แล้ว
B: phǒm khəəy maa thîi-nîi 3 khráŋ lǽæw.

3.
A: Has she ever talked to you?
B: Never.

เขา เคย คุย กับ คุณ ไหม
A: kháw khəəy khuy kàp khun máy

ไม่เคย
B: mây khəəy

4.
A: Have you ever seen a ghost?
B: Never seen.

คุณ เคย เห็น ผี ไหม
A: khun khəəy hěn phǐi máy

ไม่เคย เห็น
B: mây khəəy hěn

5.
A: Has he ever written a fiction?
B: Yes he has.

เขา เคย เขียน นิยาย ไหม
A: kháw khəəy khǐan níyaay máy

เคย
B: khəəy

More practice on the word เคย (khəəy) in Thai

1.I have never wanted to study Thai language.

2.She used to be rich, but now she is poor.

3.I have heard this news long time ago.

4.He used to be a good person.

5.My mother has never taken a plane.

ผม ไม่เคย อยาก เรียน ภาษา ไทย
phǒm mây khəəy yàak rian phaasǎa Thai.

เขา เคย รวย แต่ ตอนนี้ เขา จน
kháw khəəy ruay, tæ̀æ tɔɔn-níi kháw con.

ฉัน เคย ได้ยิน ข่าว นี้ นาน แล้ว
chán khəəy dâay-yin khàaw níi naan lǽæw.

เขา เคย เป็น คน ดี
kháw khəəy pen khon dii.

แม่ ฉัน ไม่เคย นั่ง เครื่องบิน
mæ̂æ chán mây khəəy nâŋ khrɨ̂aŋ-bin.