So in Thai (เลย ดังนั้น คือ)

Update on:
so in Thai

In this article, you will learn 6 different words that mean so in Thai. You will see how to use it and when to use it. Let’s get started!

เลย (ləəy), ก็เลย (kɔ̂ɔ-ləəy) – A casual way to say so in Thai

The most common word to say so in Thai is เลย (ləəy) or ก็เลย (kɔ̂ɔ-ləəy). You can use either of these words and it means the same thing. ก็เลย (kɔ̂ɔ-ləəy) is just like you say and so.

Use this word to show that something happens as a result of something that has just been mentioned. It is also equivalent to the English word that’s why.

Structure(1) : subject + [ก็] เลย ([kɔ̂ɔ]-ləəy)

ฝน ตก ผม ก็เลย ไม่ ไป ข้างนอก
– fǒn tòk phǒm kɔ̂ɔ-ləəy mây pay khâaŋ-nɔ̂ɔk.
– It’s raining, so I don’t go outside.

รถ ติด ฉัน ก็ เลย มา สาย
– rót tìt chán kɔ̂ɔ-ləəy maa sǎay.
– The traffic was heavy, that’s why I came late.

รถ คัน นั้น ใหญ่ [มัน] เลย นั่ง สบาย
– rót khan nán yày ləəy nâŋ sabaay.
– That car is big, so it is comfortable to sit on.

เขา ไม่ได้ กิน อะไร ทั้ง วัน เลย หิว
– kháw mây dâay kin ʔaray tháŋ wan, ləəy hǐw.
– He hasn’t eaten anything all day, so he is hungry.

ดังนั้น (daŋnán) – Therefore, a formal so in Thai

This is a more formal way of เลย, ก็เลย (ləəy, kɔ̂ɔ-ləəy). You use it in a formal speech or writing. It usually comes with the word จึง (cɨŋ) which also means therefore in Thai. But, you can also just use either one of them.

Structure(2) : ดังนั้น (daŋnán) + subject + จึง (cɨŋ)

เขา ไม่ ตั้งใจ เรียน ดังนั้น เขา จึง สอบ ตก
– kháw mây tâŋ-cay rian, daŋ-nán kháw cɨŋ sɔ̀ɔp tòk.
– She didn’t pay attention in class, therefore she failed the exam.

เขา เครดิต ไม่ ดี* ธนาคาร จึง ไม่ ให้ กู้
– kháw khreedìt mây dii*, thaanaakhaan cɨŋ mây hây kûu.
– His financial history is not good, therefore the bank did not give him a loan.

เขา เครดิต ไม่ ดี* ธนาคาร จึง ไม่ ให้ กู้
– kháw khreedìt mây dii*, thaanaakhaan cɨŋ mây hây kûu.
– His financial history is not good, therefore the bank did not give him a loan.

เรา มี พนักงาน ใหม่ แล้ว ดังนั้น พรุ่งนี้ คุณ ไม่ ต้อง มา
– raw mii phanák-ŋaan mày lǽæw, daŋ-nán phrûŋ-níi khun mây tɔ̂ŋ maa.
– We have got a new employee, therefore you don’t have to come tomorrow.

กฎหมาย ที่ สิงคโปร์ แรง มาก ดังนั้น คน จึง เคารพ กฎหมาย
– kòt-mǎay thîi sǐŋkhapoo rææŋ mâak, daŋ-nán khon cɨŋ khawróp kòtmǎay.
– The laws in Singapore are very strict, therefore people obey the laws.

Note: When we say someone เครดิต ไม่ ดี (khreedìt mây dii)*, it means that person has a bad credit record according to a credit bureau.

มาก (mâak) – To emphasize the degree of a quality or amount

Use this word to emphasize how great a feeling or quality is, or how large an amount of something is. This is equivalent to the word very in English as well. (Click here to learn the word มาก (mâak) as a word very.)

Structure(3) : adjective/adverb + มาก (mâak)

ผม หิว มาก
– phǒm hǐw mâak
– I am so hungry.

มี คน เยอะ มาก ที่ คอนเสิร์ต
– mii khon yə́ mâak thîi khɔnsə̀ət.
– There were so many people at the concert.

เขา บ้า มาก มาก
– kháw bâa mâak mâak.
– She is so crazy.

ร้าน นี้ มี อาหาร เยอะ มาก
– ráan níi mii ʔahǎan yə́ mâak.
– This restaurant has so many dishes.

คือ (khɨɨ) – confirmation of your understanding

Use this word at the beginning of a question sentence when you check that you have understood something.

คือ คุณ จะ ไม่ มา ใช่ ไหม
khɨɨ khun ca mây maa chây máy.
So you are not coming?

คือ เขา เป็น เพื่อน คุณ ใช่ไหม
khɨɨ kháw pen phɨ̂an khun chây máy.
So she is your friend?

คือ อันนี้ ฟรี ใช่ ไหม
khɨɨ ʔan-níi frii chây máy.
So this is free?

คือ คุณ โกรธ ฉัน ใช่ ไหม
khɨɨ khun kròot chán chây máy.
So you are angry with me?

แล้ว (lǽæw) – To get attention

Use this word when you want to get someone’s attention, especially to ask a question to them.

แล้ว วันนี้ งาน เป็น ยังไง บ้าง
lǽæw wan-níi ŋaan pen yaŋŋay bâaŋ.
So, how was your work today?

แล้ว คุณ คิด ยังไง กับ เรื่อง นี้
lǽæw khun khít yaŋŋay kàp rɨ̂aŋ níi.
So, how do you think about this?

แล้ว คุณ อยาก ซื้อ อะไร อีก ไหม
lǽæw khun yàak sɨ̂ɨ ʔaray ʔìik máy.
So, do you want to buy anything else?

แล้ว คุณ จะ ไป ไหน ต่อ
lǽæw khun ca pay nǎy tɔ̀ɔ
So, where are you going next?

จน (con) – so…that in Thai

Use จน (con) when you emphasize the degree or amount of something by saying what the result is. This word means until. In another way, you can think that something happens until it causes something to happen.

ผม เรียน ภาษาไทย หนัก จน ปวดหัว
– phǒm rian phasǎa Thai nàk con pùat hǔa.
– I study the Thai language so hard that I have a headache.

เขา เครียด จน นอน ไม่ หลับ
– kháw khrîat con nɔɔn mây làp.
– He was so stressed that he could not sleep.

ฉัน ตก ใจ จน พูด ไม่ ออก
– chán tòk-cay con phûut mây ʔɔ̀ɔk.
– I was so shocked that I was speechless.

เขา พูด มาก จน คน อื่น เบื่อ
– kháw phûut mâak con khon ʔɨ̀ɨn bɨ̀a.
– He speaks so much that others get bored.

2 thoughts on “So in Thai (เลย ดังนั้น คือ)”

Comments are closed.