เด็กผู้ชายผู้อยากได้ตุ๊กตาวาฬ

The boy who wants a whale doll

ที่เมืองของซัน

จะมีงานเทศกาลประจำปีในเดือนตุลาคม เขาชอบดูงานเทศกาลทุก ๆ ครั้งที่พ่อขับรถผ่าน วันนึง ซันต้องกลับบ้านเอง เขาก็เลยเดินเข้าไปเที่ยวในงาน เขาดูตื่นเต้น มีเสียงเพลงดังทุกที่ มีคนเดินเที่ยวในงาน ในงานมีของกินของใช้มากมาย

Transliteration

thîi mɨaŋ khɔ̌ɔŋ Sun

ca mii ŋaan thêetsakaan pracam pii nay dɨan tulaa-khom. kháw chɔ̂ɔp duu ŋaan thêetsakaan thúk thúk khráŋ thîi phɔ̂ɔ khàp rót phàan. wan nɨŋ, Sun tɔ̂ŋ klàp bâan ʔeeŋ, kháw kɔ̂ɔ-ləəy dəən kháw pay thîaw nay ŋaan. kháw duu tɨ̀ɨn-tên. mii sǐaŋ phleeŋ daŋ thúk-thîi. mii khon dəən thîaw nay ŋaan. nay ŋaan mii khɔ̌ɔŋ-kin khɔ̌ɔŋ-cháy mâak-maay.

English

In Sun’s city,

there would be an annual festival in October. He liked looking at the festival every time his dad drove pass it. One day, Sun had to came back home by himself, so he walked and roamed in the festival. He looked excited. There was loud music everywhere. People were wandering around in the event. There were plenty of consumer products.

ซันได้ยินเสียงเชียร์ดังอยู่ไม่ไกล เขาก็เลยเดินตามเสียงไป เขาเห็นถังไม้สูงใหญ่

Transliteration

Sun dâay-yin sǐaŋ chia daŋ yùu mây klay, kháw kɔ̂ɔ-ləəy dəən taam sǐaŋ pay. kháw hěn thǎŋ máy sǔuŋ yày.

English

Sun heard the loud cheers not far away, so he followed the sound. He saw a huge tall wooden barrel.

The boy who wants a whale doll

ซันเดินขึ้นไปด้านบน เขาเห็นคนขับรถมอเตอร์ไซค์ และรถยนต์ไต่วนถังไม้ เขาตื่นเต้นมาก

Transliteration

Sun dəən khɨ̂n pay dâan bon. kháw hěn khon khàp rót-mɔɔtəəsay lǽ rót-yon tày won thǎŋ máay. kháw tɨ̀ɨn-tên mâak.

English

Sun walked up to the top. He saw people drove motorcycles and a car along the vertical wall. He was very excited.

ซันเดินต่อเข้าไปในงาน

เขาซื้อขนมสายไหม หลังจากนั้นเขาเห็นคนเล่นเกมตักปลา เขาเห็นปลาตัวเล็ก ตัวใหญ่ ว่ายน้ำไปมา

Transliteration

Sun dəən tɔ̀ɔ kháw pay nay ŋaan

kháw sɨ́ɨ khanǒm-sǎay-mǎy. lǎŋ càak nán kháw hěn khon lên keem ták plaa. kháw hěn plaa tua lék, tua yày wâay-náam pay maa.

English

He kept walking further in the festival

He bought a cotton candy. After that, he saw some people playing scooping fish game. He saw small fish and big fish swimming back and forth.

The boy who wants a whale doll

เจ้าของร้านตักปลา เห็นซันยืนดูอยู่ ก็เลยชวนซันมาตักปลา แต่ว่าซันไม่อยากเล่น เขาขอบคุณเจ้าของร้านและเดินต่อไป

Transliteration

câw-khɔ̌ɔŋ ráan tàk plaa hěn Sun yɨɨn duu yùu, kɔ̂ɔ-ləəy chuan Sun maa tàk plaa. tæ̀æ-wâa Sun mây yàak lên. kháw khɔ̀ɔpkhun câw-khɔ̌ɔŋ ráan lǽ dəən tɔ̀ɔ-pay.

English

The owner of the scooping fish booth saw Sun standing and watching, so he invited Sun to come and scoop the fish. But Sun did not want to play. He thanked the owner and kept walking.

The boy who wants a whale doll

เขาเดินไปหยุดที่หน้าร้านปาลูกโป่ง เจ้าของร้านบอกกับซันว่า ลูกดอก 7 ดอก 20 บาท

Transliteration

kháw dəən pay yùt thîi nâa ráan paa lûuk-pòoŋ. câw-khɔ̌ɔŋ ráan bɔ̀ɔk kàp Sun wâa lûuk-dɔ̀ɔk 7 dɔ̀ɔk 20 bàat

English

He walked over and stopped at a giant whale doll in front of a balloon darts game booth. The owner told Sun that 7 darts for 20 baht.

ถ้าปาลูกโป่งแตกได้เจ็ดใบซันจะได้ตุ๊กตาวาฬตัวใหญ่กลับบ้าน

Transliteration

thâa paa lûuk-pòoŋ tæ̀æk dâay 7 bay, Sun ca dâay túkkataa waan tua yày klàp bâan.

English

If (he) could break 7 balloons, he would get a giant whale doll home.

The boy who wants a whale doll
The boy who wants a whale doll

ซันจ่ายเงิน 20 บาท เขาปาลูกดอกทั้งหมด 7 ดอก

Transliteration

Sun càay ŋən 20 bàat. kháw paa lûuk-dɔ̀ɔk tháŋ-mòt 7 dɔ̀ɔk

English

Sun paid 20 baht. He threw all his 7 darts.

แต่เขาปาลูกโป่งแตกใบเดียว

Transliteration

tæ̀æ kháw paa lûuk-pòoŋ tæ̀æk bay diaw

English

but he broke only one balloon.

The boy who wants a whale doll.
The boy who wants a whale doll.

เจ้าของร้านให้ตุ๊กตาเป็ดตัวเล็กกับเขา ซันบอกว่าพรุ่งนี้เขาจะมาใหม่ เพราะเขาอยากได้ตุ๊กตาวาฬตัวใหญ่

Transliteration

cáw-khɔ̌ɔŋ ráan hây túkkataa pèt tua lék kàp kháw. Sun bɔ̀ɔk wâa phrûŋ-níi kháw ca maa mày phrɔ́ kháw yàak dâay túkkataa waan tua yàay.

English

The owner of the booth gave him a small duck doll. Sun said that he will come back tomorrow, because he wanted the giant whale doll.

วันต่อมา

หลังเลิกเรียน ซันเดินไปร้านปาลูกโป่ง ซันจ่ายเงิน 20 บาท ครั้งนี้เขาปาลูกโป่งแตก 4 ใบ

Transliteration

wan tɔ̀ɔ maa

lǎŋ lə̂ək rian, Sun dəən pay ráan-paa-lûuk-pòoŋ. Sun càay ŋən 20 bàat. khráŋ níi kháw paa lûuk-pòoŋ tæ̀æk 4 bay.

English

The next day

After school, Sun walked to the balloon darts game booth. He paid 20 baht and this time he broke 4 balloons.

The boy who wants a whale doll
The boy who wants a whale doll.

เจ้าของร้านให้ตุ๊กตาตัวใหญ่กว่าครั้งก่อน เจ้าของร้านพูดว่า พรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายของเทศกาล ซันยังคิดถึงตุ๊กตาวาฬตัวใหญ่ที่ร้านปาลูกโป่ง

Transliteration

câw-khɔ̌ɔŋ-ráan hây túkkataa tua yày kwàa khráŋ kɔ̀ɔn. câw-khɔ̌ɔŋ ráan phûut wàa phrûŋníi pen wan sùt-tháay khɔ̌ɔŋ thêetsa-kaan. Sun yaŋ khít-thɨ̌ŋ túkkataa waan tua yày thîi ráan.

English

The booth’s owner gave him a bigger doll than last time. The owner said that tomorrow is the last day of the festival. Sun still thought of the giant whale doll at the booth.

วันสุดท้ายของเทศกาล

ซันเดินไปร้านปาลูกโป่งอีกครั้ง ครั้งนี้เป็นโอกาสสุดท้ายของเขา เพราะพรุ่งนี้จะไม่มีงานเทศกาลแล้ว

Transliteration

wan sùt-tháay khɔ̌ɔŋ thêetsa-kaan

Sun dəən pay ráan paa lûuk pòoŋ ʔìik-khráŋ. khráŋ níi pen ʔookàat sùt-tháay khɔ̌ɔŋ kháw phrɔ́ phrûŋníi ca máy mii ŋaan thêetsa-kaan lǽæw.

English

The last day of the festival

Sun walked to the balloon darts game booth again. This time was his last chance because tomorrow there would not be festival anymore.

The boy who wants a whale doll.

ซันปาลูกดอกไปแล้ว 6 ดอก และลูกโป่งแตกไปแล้ว 6 ใบ ถ้าเขาปาดอกสุดท้ายโดนลูกโป่งแตก เขาจะได้ตุ๊กตาวาฬตัวใหญ่กลับบ้าน ซันปาดอกสุดท้าย และหลับตา เพราะเขาไม่กล้าดูว่าลูกโป่งแตกไหม

Transliteration

Sun paa lûuk-dɔ̀ɔk pay lǽæw hòk dɔ̀ɔk, lǽ lûuk-pòoŋ tæ̀æk pay lǽæw hòk bay. thâa kháw paa dɔ̀ɔk sùt-tháay doon lûuk-pòoŋ tæ̀æk, kháw ca dâay túkkataa waan tua yày klàp bâan. Sun paa dɔ̀ɔk sùt-tháay lǽ làp taa, phrɔ́ kháw mây klâa duu wâa lûuk-pòoŋ tæ̀æk máy.

English

He had already thrown 6 darts and had broken 6 balloons. If he could land his last dart and break the balloon, he would get the giant whale doll home. He threw the last dart and closed his eyes because he did not dare to see if the balloon was broken.

พอเขาลืมตา เจ้าของร้านให้ตุ๊กตาวาฬตัวใหญ่กับเขา เขารับตุ๊กตาวาฬจากเจ้าของร้าน ในที่สุดเขาก็ได้ตุ๊กตาวาฬกลับบ้าน

Transliteration

phɔɔ kháw lɨɨm taa, cáw-khɔ̌ɔŋ ráan hây túkkataa waan tua yày kàp kháw. kháw ráp túkkataa waan càak câw khɔ̌ɔŋ ráan. nay thîi-sùt kháw kɔ̂ɔ dâay túkkataa waan klàp bâan.

English

When he opened his eyes, the owner gave him the giant whale doll. He received it the whale doll from the owner. Finally, he got the whale doll home.

The boy who wants a whale doll.

Glossary

1. งานเทศกาล (ŋaan thêetsakaan) = a festival
2. ของกินของใช้ (khɔ̌ɔŋ-kin khɔ̌ɔŋ-cháy) = consumer products
3. ถังไม้ (thǎŋ máy) = a wooden barrel
4. รถมอเตอร์ไซค์ (rót-mɔɔtəəsay) = a motorcycle
5. รถยนต์ (rót-yon) = a car
6. ขนมสายไหม (khanǒm-sǎay-mǎy) = a cotton candy
7. เกมตักปลา (keem ták plaa) = a scooping fish game
8. เจ้าของร้าน (câw-khɔ̌ɔŋ ráan) = a shop’s owner
9. ร้านปาลูกโป่ง (ráan paa lûuk-pòoŋ) = a balloon darts game booth
10. ลูกโป่ง (lûuk-pòoŋ) = a balloon
11. ลูกดอก (lûuk-dɔ̀ɔk) = a dart
12. ตุ๊กตาวาฬ (túkkataa waan) = a whale doll
13. ตุ๊กตาเป็ด (túkkataa pèt) = a duck doll
14. ตุ๊กตา (túkkataa) = a doll
15. โอกาส (ʔookàat) = a chance, an opportunity

1. ชวน (chuan) = to invite (casual)
2. เดิน (dəən) = to walk
3. เดินเที่ยว (dəən-thîaw) = to wander around
4. ได้ยิน (dâay-yin) = to hear
5. เห็น (hěn) = to see
6. จ่าย (càay) = to pay
7. ปา (paa) = to throw
8. ไต่ (tày) = to climb
9. ซื้อ (sɨ́ɨ) = to buy
10. เล่น (lên) = to play
11. ว่ายน้ำ (wâay-náam) = to swim
12. ยืน yɨɨn = to stand
13. ดู (duu) = to look, to watch
14. หยุด (yùt) = to stop
15. ให้ (hây) = to give
16. ได้ (dâay) = to get
17. หลับตา (làp taa) = to close eyes
18. ลืมตา (lɨɨm taa) = to open eyes

1. ประจำปี (pracam pii) = annual
2. ตื่นเต้น (tɨ̀ɨn-tên) = be excited
3. ทั้งหมด (tháŋ mòt) = all
4. แตก (tæ̀æk) = broken
5. กล้า (klâa) = be brave 

1. ทุกครั้ง (thúk khráŋ) = every time
2. ใหม่ (mày) = again
3. หลังจากนั้น (lǎŋ càak nán) = after that
4. หลัง (lǎŋ) = after
5. ครั้งนี้ (khráŋ níi) = this time
6. ครั้งก่อน (khráŋ kɔ̀ɔn) = last time
7. วันสุดท้าย (wan sùt-tháay) = the last day
8. อีกครั้ง (ʔìik khráŋ) = one more time, another time, again
9. ในที่สุด (nay thîi-sùt) = finally

1. พอ (phɔɔ)  = when [conj.]

2. จาก (prep.) = from [prep.]

1. subject + ก็เลย (kɔ̂ɔ-ləəy) = so, therefore, that is why

2. อยาก (yàak) + verb / adjective = want to + do something

3. อยากได้ (yàak-dâay) + noun = want + something

4. verb + เอง (ʔeeŋ) = do something by oneself

Click on the structure which you want to study more about it.

Original Story by Paewpun

Illustrations by Palm Samran

2 thoughts on “เด็กผู้ชายผู้อยากได้ตุ๊กตาวาฬ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *