Never in Thai (ไม่เคย ไม่มีวัน)

Update on:
never in Thai

ไม่เคย (mây khəəy) is known as the word never in Thai. However, this word cannot be used the same way you use the word never in English.

Let’s see how to use this word in a correct situation and learn other expressions that also mean never in Thai.

ไม่เคย (mây khəəy) – never in Thai

ไม่เคย (mây khəəy) used to say that you have never been or done something once or at any time before. It has the opposite meaning from the word เคย (khəəy).

Structure(1): ไม่เคย (mây khəəy) + verb/adjective

เขา ไม่เคย ไป เชียงราย
– kháw mây khəəy pay Chiang Rai.
– She has never been to Chiang Rai.

  ฉัน ไม่เคย เห็น พ่อ ร้องไห้
– chán mây khəəy hěn phɔ̂ɔ rɔ́ɔŋ-hâay.
– I never see my dad cry.

  ผม ไม่เคย พา เพื่อน มา บ้าน
– phǒm mây khəəy phaa phɨ̂an maa bâan.
– I never bring my friends home.

  ครู คน เก่า ไม่เคย บอก อย่าง นี้
– khruu khon kàw mây khəəy bɔ̀ɔk yàaŋ níi.
– My previous teacher never told me this.

เขา ไม่เคย อ้วน
– kháw mây khəəy ʔûan.
– She has never been fat.

ไม่มีวัน (mây mii wan) – will never in Thai

Don’t use the word ไม่เคย (mây khəəy) to say you will never do something in the future. Instead, use ไม่มีวัน (mây mii wan). The literal meaning of this phrase is there is no day.

Therefore, you are saying there is no day that you will be or do something.

Structure(2): จะ (ca) + ไม่มีวัน (mây mii wan) + verb/adjective

ฉัน จะ ไม่มีวัน กลับ ไป หา เขา
– chán ca mây mii wan klàp pay hǎa kháw.
– I will never go back to him.

  ผม จะ ไม่มีวัน ใส่ เสื้อ ตัว นี้
– phǒm ca mây mii wan sày sɨ̂a tua níi.
– I will never wear this shirt.

เขา คิด ว่า เขา จะ ไม่ มี วัน แก่
– kháw khít wâa kháw ca mây mii wan kæ̀æ.
– She thinks she will never get old.

Structure(3): ไม่มีวัน (mây mii wan) + ที่ (thîi) + subject + จะ (ca) + do or be something

ไม่มีวัน ที่ ฉัน จะ กลับ ไป หา เขา
mây mii wan thîi chán ca klàp pay hǎa kháw.
– I will never go back to him.

ไม่มีวัน ที่ ผม จะ ใส่ เสื้อ ตัว นี้
mây mii wan thîi phǒm ca sày sɨ̂a tua níi.
– I will never wear this shirt.

เขา คิด ว่า ไม่มีวัน ที่ เขา จะ แก่
– kháw khít wâa mây mii wan thîi kháw ca kæ̀æ.
– She thinks she will never get old.

ไม่มีทาง (mây mii thaaŋ)

ไม่มีทาง (mây mii thaaŋ) literally means there is no way. Therefore, you are saying that there is no way you will be or do something. Use this phrase just like the phrase ไม่มีวัน (mây mii wan). They are replaceable.

Structure(4): ไม่มีทาง (mây mii thaaŋ) + verb/adjective

ฉัน ไม่มีทาง เชื่อ เขา แน่นอน
– chán mây mii thaaŋ chɨ̂a kháw næ̂æ-nɔɔn.
– I will never believe him for sure.

แฟน ไม่มีทาง ให้ ผม ไป ปาร์ตี้
– fææn mây mii thaaŋ hây phǒm pay paatîi.
– My partner will never let me go to the party.

เขา ไม่มีทาง จน
– kháw mây mii thaaŋ con.
– He will never be poor.

Structure(5): ไม่มีทาง (mây mii thaaŋ) + ที่ (thîi) + subject + จะ (ca) + do or be something

ไม่มีทาง ที่ เขา จะ อยู่ ที่นี่
mây mii thaaŋ thîi kháw ca yùu thîi-nîi.
– He will never live here.

ไม่มีทาง ที่ ผม จะ กิน แมลง ทอด
mây mii thaaŋ thîi phǒm ca kin malææŋ thɔ̂ɔt.
– I will never eat fried insects.

ไม่มีทาง ที่ ฉัน จะ สูง กว่า นี้
mây mii thaaŋ thîi chán ca sǔuŋ kwàa níi.
– I will never be taller than this.

อย่า (yàa) – Never do something!

The word อย่า (yàa) is known as a command word Don’t. However, it can be used as the word never in a command sentence.

อย่า พูด ว่า ไม่มีวัน
yàa phûut wâa mây mii wan.
Never say never.

อย่า ทำ อย่างนั้น
yàa tham yàaŋ-nán
Never do that

อย่า ลอง ยาเสพติด
yàa lɔɔŋ yaa-sèep-tìt
Never try drugs