Want (เอา อยาก) in Thai

want in thai

อยาก (yàak) means ‘want’ in Thai. However, you don’t use this word exactly like the word want in English in some cases. This blog shows you how to use this word correctly. Moreover, you will learn the word เอา (ʔaw) which does not literally means want in Thai, but it can be translated as want in some situations.

Table of contents

 1. อยาก (yàak) = to want to 
 2. อยาก (yàak) = to crave for
 3. อยากได้ (yàak dâay) = to want to get
 4. อยากให้ (yàak hây) = to want someone to
 5. อยากให้ (yàak hây) = to want something to happen or be done
 6. เอา (ʔaw) = to want something (in a shop or restaurant)

อยาก (yàak) = to want to

 • อยาก (yàak) as to have a desire to do something

อยาก (yàak) + verb = to want to

ผม อยาก เรียน ภาษา ไทย
– phǒm yàak rian phaasǎa Thai
– I want to learn Thai language.

เขา อยาก ทำงาน ที่ กรุงเทพฯ
– kháw yàak tham-ŋaan thîi kruŋthêep
– He wants to work in Bangkok.

คุณ อยาก ไป ดู หนัง กับ ฉัน ไหม
– khun yàak pay duu nǎŋ kàp chán máy
– Do you want to go see a movie with me?

อยาก (yàak) = to crave for

 • อยาก (yàak) as to have an extremely strong desire for something. This word is commonly used when an addict is craving for a drug, alcohol, etc.

อยาก (yàak) + noun = to crave for

เพื่อน ผม อยาก กัญชา
– phɨ̂an phǒm yàak kanchaa
– My friend craves for marijuana.

วันนี้ อากาศ ร้อน มาก ผม อยาก น้ำ ตลอด เวลา
– wanníi ʔaakàat rɔ́ɔn mâak. phǒm yàak náam talɔ̀ɔt weelaa.
– Today is very hot. I have been craving for water all the time.

อยากได้ (yàak dâay) = to want to get

 • อยาก (yàak) used with the word ได้ (dâay) as to want to get something or to want something. ได้ (dâay) literally means to get.

อยากได้ (yàak dâay) + noun = to want to get

ฉัน อยากได้ หนังสือ ภาษาจีน
– chán yàak dâay nǎŋ-sɨ̌ɨ phaasáa ciin
– I want a Chinese book.

แฟน ฉัน อยากได้ รถ คัน ใหม่
– fææn chán yàak dâay rót khan mày
– my boyfriend wants a new car

คุณ อยากได้ อะไร ใน วันเกิด
– khun yàak dâay ʔaray nay wan-kə̀ət
– What do you want for your birthday?

เขา ไม่ อยากได้ งาน นี้
– kháw mây yàak-dâay ŋaan níi
– She does not want this job.

อยากให้ (yàak hây) = to want someone to

 • อยาก (yàak) used with the word ให้ (hây) as to want someone to do something or to be something.

อยากให้ (yàak hây) + somone to = to want someone to

ผม อยากให้ คุณ มา ที่นี่
– phǒm yàak hây khun maa thîi-nîi
– I want you to come here.

เขา ไม่ อยากให้ ฉัน พูด ภาษา อังกฤษ
– kháw mây yàak hây chán phûut phaasǎa ʔaŋkrìt
– She doesn’t want me to speak English.

อยากให้ (yàak hây) = to want something to

 • อยาก (yàak) used with the word ให้ (hây) as to want something to happen or to be done.

อยากให้ (yàak hây) + something to = to want something to

พ่อ ฉัน ไม่ อยากให้ ฝน ตก เพราะ เขา จะ ไป ทำงาน
– phɔ̂ɔ chán mây yàak hây fǒn tòk phrɔ́ kháw ca pay tham-ŋaan
– My dad doesn’t want it to rain because he will go to work.

เอา (ʔaw) = to want something (at a shop or restaurant)

 • เอา (ʔaw) used to say when you want something from a shop or a restaurant. Moreover, it is used when offering something to someone or when taking an offer from someone.

เอา (ʔaw) + something = to want something

(ฉัน) เอา ชา ร้อน 1 แก้ว
– (chán) ʔaw chaa rɔ́ɔn 1 kæ̂æw
– (I) want a cup of hot tea. (Order a hot tea in a shop)

(คุณ​) เอา ปากกา ไหม
– (khun) ʔaw pàak-kaa máy
– Do (you) want a pen? (Offer a pen to someone)

(ฉัน) เอา ค่ะ
– (chán) ʔaw khâ
– Yes, (I) want. (Accepting the offer)

Check your understanding of the word want in Thai

1. Mom, I want to go play games at my friend’s house.

– แม่, ผม (________) ไปเล่นเกมส์ที่บ้านเพื่อน
– mæ̂æ, phǒm (________) pay lên games thîi bâan phɨ̂an.

แม่, ผม อยาก ไป เล่น เกมส์ ที่ บ้าน เพื่อน
– mæ̂æ, phǒm yàak pay lên keem thîi bâan phɨ̂an.

2. I have water in my bag, do you want it?

– ฉัน มี น้ำ ใน กระเป๋า, คุณ จะ (________) ไหม
– chán mii náam nay krapǎw, khun ca (________) máy

ฉัน มี น้ำ ใน กระเป๋า, คุณ จะ เอา ไหม
– chán mii náam nay krapǎw, khun ca ʔaw máy

3. I want 2 glasses of iced coffee please.

– (________) กาแฟเย็น 2 แก้วค่ะ
– (________) kaafææ yen 2 kæ̂æw khâ.

เอา กาแฟเย็น 2 แก้วค่ะ
ʔaw
kaafææ yen 2 kæ̂æw khâ.

4. My daughter does not want to eat vegetables.

– ลูก สาว ผม ไม่ (________) กิน ผัก
– lûuk-sǎaw phǒm mây (________) kin phàk.

ลูกสาว ผม ไม่ อยาก กินผัก
– lûuk-sǎaw phǒm mây yàak kin phàk.

5. What do you want me to do?

– คุณ (________) ผม ทำ อะไร
– khun (________) phǒm tham ʔaray?

คุณ อยากให้ ผม ทำ อะไร
– khun yàak-hây phǒm tham ʔaray?

More practice on the word want in Thai

1. My boyfriend does not want to do the cleaning.

– แฟน ฉัน ไม่ (________) ทำ ความสะอาด
– fææn chán mây (________) tham khwaam-saʔàat.

แฟน ฉัน ไม่ อยาก ทำ ความสะอาด
– fææn chán mây yàak tham khwaam-saʔàat.

2. I have 2 free concert tickets, will you want it?

– ผม มี ตั๋ว คอนเสิร์ต ฟรี 2 ใบ คุณ จะ (________) ไหม
– phǒm mii tǔa concert free 3 bay, khun ca (________) máy

ผม มี ตั๋ว คอนเสิร์ต ฟรี 2 ใบ คุณ จะ เอา ไหม
– phǒm mii tǔa kɔnsə̀ət fii 2 bay, khun ca ʔaw máy

3. My younger brother wants an Apple watch.

– น้องชาย ฉัน (________) นาฬิกา Apple.
– nɔ̌ɔŋ-chaay chán (________) naalíkaa Apple.

น้องชาย ฉัน อยากได้ นาฬิกา Apple.
– nɔ̌ɔŋ-chaay chán yàak-dâay naalíkaa Apple.

4. He wants hot coffee, not iced coffee. (in a shop)

– เขา จะ (________) กาแฟ ร้อน ไม่ใช่ กาแฟ เย็น
– kháw ca (________) kaafææ rɔ́ɔn, mây chây kaafææ yen.

เขา จะ เอา กาแฟร้อน ไม่ใช่ กาแฟเย็น
– kháw ca ʔaw kaafææ rɔ́ɔn, mây chây kaafææ yen.

5. He wants me to make dinner, but I want to go eat at the restaurant.

– เขา (________) ฉัน ทำ อาหารเย็น แต่ ฉัน (________) ไป กิน ที่ ร้านอาหาร
– kháw (________) chán tham ʔaahǎan yen, tæ̀æ chán (________) pay kin thîi ráan-ʔaahǎan.

เขา อยากให้ ฉัน ทำ อาหารเย็น แต่ ฉัน อยาก ไป กิน ที่ ร้านอาหาร
– kháw yàak-hây chán tham ʔaahǎan-yen, tæ̀æ chán yàak pay kin thîi ráan-ʔaahǎan.

Keep on reading: เอา พา (ʔaw phaa) as the word to bring in Thai >>