Return (กลับ คืน) in Thai

Return in Thai Language

There are two different words to say return in Thai including กลับ (klàp) and คืน (khɨɨn). They are used in different context.

กลับ (klàp)

  • กลับ (klàp) is used when you are back or return to a place where you were before. This word is equivalent to the word back in the phrasal verbs come back or go back as well.

noun + กลับ (klàp) + a place

คุณ จะ กลับ บ้าน ไหม
– khun ca klàp bâan máy
– Will you return (be back) home?

noun + กลับไป (klàp pay) + a place

ผม จะ กลับ ไป หา คุณ ปี หน้า
– phǒm ca klàp pay hǎa khun pii nâa
– I will go back to see you next year.

noun + กลับมา (klàp maa) + a place

เขา จะ ไม่ กลับ มา แล้ว
– kháw ca mây klàp maa lǽæw
– She will not come back anymore.

คืน (khɨɨn)

  • คืน (khɨɨn) used when return something back to where it was from or to someone who has given it.

เอา (ʔaw) + something + ไปมา (pay/maa) + คืน (khɨɨn) + a place or a person

วันนี้ ฉัน ต้อง เอา หนังสือ ไป คืน ห้องสมุด
– wan-níi chán tɔ̂ŋ ʔaw nǎŋsɨ̌ɨ pay khɨɨn hɔ̂ŋ-samùt
– Today, I need to return a book to the library.

คืน (khɨɨn) + something + ที่ (thîi) or ให้ (hây) + a place

เขา จะ คืน กุญแจ ที่ / ให้ คอนโด พรุ่งนี้
– kháw ca khɨɨn kuncææ thîi / hây Condo phrûŋníi
– She will return the keys at / to the Condo tomorrow.

คืน (khɨɨn) + something + [ให้ (hây)] + a person

เมื่อไหร่ คุณ จะ คืน เงิน [ให้] ผม
– mɨ̂arày khun ca khɨɨn ŋən [hây] phǒm
– When will you return the money to me?

คืน (khɨɨn) and กลับ (klàp) can be used in the same sentence where the word คืน (khɨɨn) means to return, while the word กลับ (klàp) is translated as back.

ผม จะ คืน นาฬิกา กลับ ไป ที่ ร้าน
– phǒm ca khɨɨn naalíkaa klàp pay thîi ráan.
– I will return the watch back to the shop.

Check your understanding of the word return in Thai

1. Will you go back to school?

– คุณ จะ (________) ไป โรงเรียน ไหม
– khun ca (________) pay rooŋ-rian máy.

คุณ จะ กลับ ไป โรงเรียน ไหม
– khun ca klàp pay rooŋ-rian máy

2. I will return the shoes to the shop.

– ผม จะ เอา รองเท้า ไป (________) ร้าน
– phǒm ca ʔaw rɔɔŋ-tháaw pay (________) ráan

ผม จะ เอา รองเท้า ไป คืน ร้าน
– phǒm ca ʔaw rɔɔŋ-tháaw pay khɨɨn ráan

3. I will give the ticket back.

– chán ca (________) tǔa.
– ฉัน จะ (________) ตั๋ว

ฉัน จะ คืน ตั๋ว
– chán ca khɨɨn tǔa.

4. I do not think he will come back.

– ผม ไม่ คิด ว่า เขา จะ (________) มา
– phǒm mây khít wâa kháw ca (________) maa.

ผม ไม่ คิด ว่า เขา จะ กลับ มา
– phǒm mây khít wâa kháw ca klàp maa.

5. Last night he did not return to the hotel. He slept at the bar.

– เมื่อคืน เขา ไม่ (_________) โรงแรม เขา นอน ที่ บาร์
– mɨ̂a-khɨɨn kháw mây (_________) rooŋ-rææm. kháw nɔɔn thîi bar.

เมื่อคืน เขา ไม่ กลับ โรงแรม เขา นอน ที่ บาร์
– mɨ̂a-khɨɨn kháw mây klàp rooŋ-rææm. kháw nɔɔn thîi bar.

Keep on reading: โทรศัพท์ (thoorasàp) as a word Telephone and To Phone in Thai >>