Old (เก่า แก่) in Thai

old in Thai

There are two common words that mean old in Thai language, including เก่า (kàw) and แก่ (kæ̀æ). เก่า (kàw) means old in condition or status while แก่ (kæ̀æ) means old age. This article shows you the difference between เก่า (kàw) and แก่ (kæ̀æ).

kàw (เก่า)

  • เก่า (kàw) means something that is old has existed or has been used for a long time, and also used to refer to something or someone you used to have.

Noun + เก่า (kàw) = Old

ผม ชอบ ฟัง เพลง เก่า
– phǒm chɔ̂ɔp faŋ phleeŋ kàw

– I like listening to old song.

ฉัน คิดถึง วัน เก่าๆ
– chán khít-thɨ̌ŋ wan kàw kàw
– I miss the old days.

แฟน เก่า ผม เป็น คนดี
fææn kàw phǒm pen khon dii
– My ex-girlfriend is a good person.

  • เก่า (kàw) means experienced or skillful when combined with the word มือ (mɨɨ) which means hands.

มือ + เก่า (mɨɨ + kàw)

เขา เป็น นักเทนนิส มือเก่า ไม่ใช่ มือใหม่
– kháw pen nák-thennít mɨɨ-kàw, mǎy-chây mɨɨ-mày.
– He is a professional tennis player, not a rookie.

  • เก่า (kàw) used with the word หัว (hǔa) which means a head makes a word conservative.

หัว + เก่า (hǔa + kàw)

ในทุก ประเทศ มี ทั้ง คน หัวเก่า และ คน หัวใหม่
– nay thúk prathêet mii tháŋ khon hǔa-kàw lǽ khon hǔa-mày.
– In every country, there are both conservative and non-conservative people.

  • เก่าแก่ (kàw-kæ̀æ) means ancient, someone or something that has been existing for a very long time

เก่า + แก่ (kàw + kæ̀æ)

คุณยาย คน นั้น เป็น คน เก่าแก่ ที่นี่
– khun yaay khon nán pen khon kàw-kæ̀æ thîi-nîi
– That old grannie is a person who lives here for long time.

ต้นไม้ ต้น นี้ เก่าแก่ ที่สุด ใน โลก
– tôn-máay tôn níi kàw-kæ̀æ thîi-sùt nay lôok
– This tree is the oldest tree in the world.

kæ̀æ (แก่)

  • แก่ (kæ̀æ) refers to a person or animal who has lived for long time.

Noun + แก่ (kæ̀æ) = Old

แมว ฉัน แก่ ตาย
– mææw chán kæ̀æ taay
– My cat died from old age.

ผม แก่ กว่า เขา
– phǒm kæ̀æ kwàa kháw
– I am older than him.

ผม ไม่ อยาก มี แฟน แก่
– phǒm mây yàak mii fææn kæ̀æ
– I don’t want to have an old girlfriend.

Check your understanding of the difference between เก่า (kàw) and แก่ (kæ̀æ) in Thai

1.This hotel is very old. I do not want to stay here.

– โรงแรม นี้ ( _____ ) มาก ฉัน ไม่ อยาก พัก ที่นี่
– rooŋrææm níi ( _____ ) mâak. chán mây yàak phák thîinîi.

รงแรมนี้ เก่า มาก ฉันไม่อยากพักที่นี่
– rooŋrææm níi kàw mâak. chán mây yàak phák thîi-nîi.

2. In my town, there are more of old people than kids.

– ในเมืองผมมีคน (________) มากกว่าเด็ก
– nay mɨaŋ phǒm mii khon (________) mâak kwàa dèk.

ในเมืองผมมีคน แก่ มากกว่าเด็ก
– nay mɨaŋ phǒm mii khon kæ̀æ mâak kwàa dèk.

3. My ex-partner is older than my new ex-partner.

– แฟน (________) ฉัน (________) กว่าแฟนใหม่
– fææn (________) chán (________) kwàa fææn mày.

แฟน เก่า ฉัน แก่ กว่าแฟนใหม่
– fææn kàw chán kæ̀æ kwàa fææn mày.

4. I do not like when you speak about old stories.

– ผมไม่ชอบเวลาคุณพูดเรื่อง (________) .
– phǒm mây chɔ̂ɔp weelaa khun phûut rɨ̂aŋ (________) .

ผมไม่ชอบเวลาคุณพูดเรื่อง เก่า.
– phǒm mây chɔ̂ɔp weelaa khun phûut rɨ̂aŋ kàw.

5. Do you think that dog is old?

– คุณคิดว่าหมาตัวนั้น (________) ไหม
– khun khít wâa mǎa tua nán (________) máy.

คุณคิดว่าหมาตัวนั้น แก่ ไหม
– khun khít wâa mǎa tua nán kæ̀æ máy.

Some more practice for the word old in Thai

1. I will go back to see my old friend next year.

– ฉันจะกลับไปเจอเพื่อน (________) ปีหน้า
– chán ca klàp pay cəə phɨ̂an (________) pii nâa.

ฉันจะกลับไปเจอเพื่อน เก่า ปีหน้า
– chán ca klàp pay cəə phɨ̂an kàw pii nâa.

2. Now, my friend and I are old.

– ตอนนี้ฉันกับเพื่อนๆ (________) แล้ว
– tɔɔn-níi chán kàp phɨ̂an phɨ̂an (________) lǽæw

ตอนนี้ฉันกับเพื่อนๆ แก่ แล้ว
– tɔɔn-níi chán kàp phɨ̂an phɨ̂an kæ̀æ lǽæw

3. My phone is so old that I want to buy a new one.

– โทรศัพท์ผม (________) จนผมอยากซื้อใหม่
– thoorasàp phǒm (________) con phǒm yàak sɨ́ɨ mày.

 โทรศัพท์ผม เก่า จนผมอยากซื้อใหม่
– thoorasàp phǒm kàw con phǒm yàak sɨ́ɨ mày.

4. Why do you act like an old person?

– ทำไมคุณทำตัวเหมือนคน (________)
– thammay khun tham tua mɨ̌an khon (________)

ทำไมคุณทำตัวเหมือนคน แก่
– thammay khun tham tua mɨ̌an khon kæ̀æ.

5. My previous dog was 3 years old but he looked very old.

หมาตัว (________) ของฉันอายุ 3 ปี แต่ดู (________) มาก
– mǎa tua (________) khɔ̌ɔŋ chán ʔaayú  3 pii tæ̀æ duu (________) mâak.

หมาตัว เก่า ของฉันอายุ 3 ปี แต่ดู แก่ มาก
– mǎa tua kàw khɔ̌ɔŋ chán ʔaayú 3 pii tæ̀æ duu kæ̀æ mâak.

Keep on reading: Close (ปิด สนิท) in Thai >>