More (อีก ขึ้น กว่า ยิ่ง) – in Thai

More and More Than in Thai Language

This article shows you four different words which means the word more in Thai. The word more in English is flexible and used in different context and situation but not for the word more in Thai.

Table of contents

  1. อีก (ʔìik) = to do something more
  2. ขึ้น (khɨ̂n) = more
  3. กว่า (kwàa) = more than
  4. ยิ่ง (yîŋ) = the more…the more/the less…

อีก (ʔìik) – to do something more in Thai

  • You use this word when you want to do something more or again. Use it with verbs.

verb + อีก (ʔìik)

อันนี้ อร่อย มาก ฉัน อยาก กิน อีก
– ʔan-níi ʔarɔ̀y mâak. chán yàak kin ʔìik.
– This is very tasty. I want to eat more.

ผม ต้อง ฝึก พูด ไทย อีก
– phǒm tɔ̂ŋ fɨ̀k phûut Thai ʔìik.
– I have to practice speaking Thai more.

เขา มี หนังสือ เยอะ แล้ว แต่ ยัง อยาก ซื้อ อีก
– kháw mii nǎŋ-sɨ̌ɨ yə́ lǽæw tæ̀æ yaŋ yàak sɨ́ɨ ʔìik.
– She has lots of books but still want to buy more.

คุณ อยาก ได้ กาแฟ อีก ไหม
– khun yàak dâay kaafææ ʔìik máy.
– Do you want more coffee?

ขึ้น (khɨ̂n) – more in Thai

  • Use this word after the adjective to compare the quality or condition of the same thing between the present and the past without mentioning a specific period of time in the past.

adjective + ขึ้น (khɨ̂n)

ไม่ เจอ กัน นาน คุณ ดู ดี ขึ้น นะ
– mây cəə kan naan, khun duu dii khɨ̂n ná.
– Long time no see, you look better.

ปี นี้ อากาศ ร้อน ขึ้น
– pii níi ʔaakàat rɔ́ɔn khɨ̂n.
– This year the weather is hotter.

อาหาร ร้าน นี้ แพง ขึ้น
– ʔaahǎan ráan níi phææŋ khɨ̂n.
– The food at this restaurant is more expensive (than before).

ลูกสาว คุณ ดู สูง ขึ้น มาก
– lûuk-sǎaw khun duu sǔuŋ khɨ̂n mâak.
– Your daughter looks a lot taller.

กว่า (kwàa) – more than in Thai

  • Use this word to compare two or more things, factors, qualities, conditions etc. in order to show that one is having a greater degree than the other(s). It is grammatically referred to as comparative adjective.

adjective + กว่า (kwàa)

บ้าน หลัง นี้ ใหญ่ กว่า บ้าน ผม
– bâan lǎŋ níi yày kwàa bâan phǒm.
– This house is bigger than my house.

ปี นี้ อากาศ ร้อน กว่า ปี ก่อน
– pii níi ʔaakàat rɔ́ɔn kwàa pii kɔ̀ɔn.
– This year the weather is hotter than the year before.

ประเทศ ไทย อากาศ ร้อน กว่า ประเทศ สวีเดน
– prathêet Thai ʔaakàat rɔ́ɔn kwàa prathêet Sweden.
– Thailand is hotter than Sweden.

อาหาร ร้าน นี้ แพง กว่า ร้าน นั้น
– ʔaahǎan ráan níi phææŋ kwàa ráan nán.
– The food at this restaurant is more expensive than that restaurant.

  • กว่า (kwàa) can be used to describe ขึ้น (khɨ̂n) to show a specific period of time you are comparing. In this case, removing ขึ้น (khɨ̂n) will not change the meaning of the sentence.
ไม่ เจอ กัน นาน คุณ ดู ดี ขึ้น กว่า ครั้ง ก่อน
– mây cəə kan naan, khun duu dii khɨ̂n kwàa khráŋ kɔ̀ɔn.
– Long time no see, you look better than last time.

ปี นี้ อากาศ ร้อน ขึ้น กว่า ปี ที่แล้ว
– pii níi ʔaakàat rɔ́ɔn khɨ̂n kwàa pii thîi-lǽæw.
– The weather is hotter this year than last year.

อาหาร ร้าน นี้ แพง ขึ้น กว่า เดือน ที่แล้ว
– ʔaahǎan ráan níi phææŋ khɨ̂n kwàa dɨan thîi-lǽæw.
– The food at this restaurant is more expensive than last month.

ลูกสาว คุณ ดู สูง ขึ้น กว่า ปี ที่แล้ว
– lûuk-sǎaw khun duu sǔuŋ khɨ̂n kwàa pii thîi-lǽæw.
– You daughter looks taller than last year.

ยิ่ง (yîŋ)…ยิ่ง (yîŋ)… – the more…the more/the less…

  • Use ยิ่ง (yîŋ)…ยิ่ง (yîŋ)… when saying that if an action or the amount of something increases, another change happens as a result.

ยิ่ง (yîŋ) + verb/adjective + ยิ่ง (yîŋ) + verb/adjective

ภาษาไทย ยิ่ง เรียน ยิ่ง ยาก
– phaasǎa Thai, yîŋ rian, yîŋ yâak.
– Thai language, the more I learn, the harder it gets.

เวลา ไป เดิน เขา คุณ จะ รู้ ว่า ยิ่ง สูง ยิ่ง หนาว
– weelaa pay dəən khǎw khun ca rúu wâa yîŋ sǔuŋ yîŋ nǎaw.
– When going hiking, you will know that the higher you reach, the colder it gets.

ผม คิดว่า คุณ ควร พัก นะ คุณ ยิ่ง คิด ก็ ยิ่ง เครียด
– phǒm khít wâa khun khuan phák ná. khun yîŋ khít kɔ̂ɔ yîŋ khrîat.
– I think you should take a rest. The more you think the more you get stressed.

ฉัน ไม่ อยาก ฟัง แล้ว ยิ่ง รู้ ยิ่ง เจ็บ
– chán mây yàak faŋ lǽæw. yîŋ rúu yîŋ cèp.
– I don’t want to listen (to this) anymore. The more I know, the more it hurts me.

ยิ่ง คุณ ทำ อย่างนี้ เขา ยิ่ง รัก คุณ น้อย ลง
yîŋ khun tham yàaŋ-níi, kháw yîŋ rák khun nɔ́ɔy loŋ.
The more you do this, the less she loves you.

ยิ่ง คุณ โต ขึ้น คุณ ยิ่ง มี ความสุข น้อย ลง
yîŋ khun too khɨ̂n khun yîŋ mii khwaam-sùk nɔ́ɔy loŋ.
The older you are, the less happiness you have.

Keep on reading: อะไร (ʔaray) as the word Anything in Thai >>