Close (ปิด สนิท) – in Thai

close in Thai (ปิด สนิท ใกล้)

In English the word ‘close’ can be used as verb, adjective and noun. However, there are three different words for each function which are commonly used as the word close in Thai.

Table of Content

1. ปิด (pìt) = to close 
2. สนิท (sanìt) = to be close to someone
3. ใกล้ (klây) = to be close to a place

ปิด (pìt) – to close

  • ปิด (pìt) as a word to close, shut or turn off something that has been opened or turned on. It is also use when you close a place or when a place stops operating (school, shops, companies, etc.)

ปิด ​(pìt) + something = to close, to turn off

แม่ ปิด ประตู
– mæ̂æ pìt pratuu
– Mom closed the door.

ผม ปิด พัดลม แล้ว
– phǒm pìt phát-lom lǽæw
– I already turn off the fan.

เขา ปิด คอมพิวเตอร์ แล้ว
– kháw pìt khomphíwtə̂ə lǽæw
– He already shut down his computer.

A place + ปิด (pìt) = A place stops operating

โรงเรียน ปิด วัน เสาร์ อาทิตย์
– rooŋ-rian pìt wan sǎw-ʔaathít
– Schools close on weekends.

วันนี้ ไปรษณีย์ ปิด
– wan-níi praysanii pìt
– Today, the post office is closed.

สนิท (sanìt) – to be close (in a relationship)

  • สนิท (sanìt) means to have a close relationship with someone. There are two different structures you can use to say it.

สนิท (sanìt) + กับ (kàp) + someone

ผม ไม่ สนิท กับ พี่สาว
– phǒm mây sanìt kàp phîi-sǎaw
– I am not close to my elder sister.

คุณ สนิท กับ ใคร ที่สุด ใน ครอบครัว
– khun sanìt kàp khray thîisùt nay khrɔ̂ɔp-khrua
– Who are you closest to in the family?

someone + กับ (kàp) + someone + สนิท กัน (sanìt kan)

ฉัน กับ เพื่อน คน นี้ สนิท กัน มาก
– chán kàp phɨ̂an khon níi sanìt kan mâak
– I and this friend are very close.

ผม กับ พี่ชาย สนิท กัน มาก
– phǒm kàp phîi-chaay sanìt kan mâak
– My brother and I are very close.

ใกล้ (klây) – to be close to (a place or time)

  • ใกล้ (klây) means to be close or near to a place, location, position to show the distance.
บ้าน ฉัน อยู่ ใกล้ โรงพยาบาล
– bâan chán yùu klây rooŋ-phayaabaan
– My house is close to hospital.

เขา นั่ง ใกล้ ผม เกินไป
– kháw nâŋ klây phǒm kəən-pay
– He sat too close to me.

รถ เรา จอด ใกล้ กัน
– rót raw cɔ̀ɔt klây kan
– Our cars are parked close to each other.

  • ใกล้ (klây) means to be close or near to a certain time. It can be translated as the word almost or nearly in English as well.
ตอนนี้ ใกล้ 8 โมง แล้ว
– tɔɔnníi klây 8 mooŋ lǽæw
– Now it is close to 8am.

น้องชาย ฉัน เรียน ใกล้ จบ แล้ว
– nɔ́ɔŋ-chaay chán rian klây còp lǽæw
– My younger brother is close to graduate.

ฉัน ดู หนัง ใกล้ จบ แล้ว
– chán duu nǎŋ klây còp lǽæw
– I almost finish watching the movie.

Check your understanding of the word close in Thai

1. I close the windows every night.

– ผม (__________) หน้าต่าง ทุก คืน
– phǒm (__________) nâatàaŋ thúk khɨɨn

ผม ปิด หน้าต่าง ทุก คืน
– phǒm pìt nâatàaŋ thúk khɨɨn

2. I am not close to him.

– ฉัน ไม่ (__________) กับ เขา
– chán mây (__________) kàp kháw

ฉัน ไม่ สนิท กับ เขา
– chán mây sanìt kàp kháw

3. Do you sleep with the light off?

– คุณ (__________) ไฟ นอน ไหม
– khun (__________) fay nɔɔn máy

คุณ ปิด ไฟ นอน ไหม
– khun pìt fay nɔɔn máy

4. He does not like to be close to the dog.

– เขา ไม่ ชอบ อยู่ (__________) หมา
– kháw mây chɔ̂ɔp yùu (__________) mǎa

เขา ไม่ ชอบ อยู่ ใกล้ หมา
– kháw mây chɔ̂ɔp yùu klây mǎa

5. Are you close to your father?

– คุณ (__________) กับ พ่อ ไหม
– khun (__________) kàp phɔ̂ɔ máy

คุณ สนิท กับ พ่อ ไหม
– khun sanìt kàp phɔ̂ɔ máy

Some more practice for the word close in Thai

1. Her house is close to the sea.

– บ้าน เขา อยู่ (__________) ทะเล
– bâan kháw yùu ________ thalee

บ้าน เขา อยู่ ใกล้ ทะเล
– bâan kháw yùu klây thalee

2. We used to be very close.

– เรา เคย (__________) กัน มาก
– raw khəəy (__________) kan mâak

เรา เคย สนิท กัน มาก
– raw khəəy sanìt kan mâak

3. I don’t know you are close to him.

– ผม ไม่ รู้ ว่า คุณ กับ เขา (__________) กัน
– phǒm mây rúu wâa khun kàp kháw (__________) kan

ผม ไม่ รู้ ว่า คุณ กับ เขา สนิท กัน
– phǒm mây rúu wâa khun kàp kháw sanìt kan

4. My younger brother never shut down his computer.

– น้องชาย ฉัน ไม่ เคย (__________) คอมพิวเตอร์
– nɔ́ɔŋ-chaay chán mây khəəy (__________) khomphíwtə̂ə

น้องชาย ฉัน ไม่ เคย ปิด คอมพิวเตอร์
– nɔ́ɔŋ-chaay chán mây khəəy pìt khomphíwtə̂ə

5. The table is close to the door.

– โต๊ะ อยู่ (__________) ประตู
– tó yùu (__________) pratuu

โต๊ะ อยู่ ใกล้ ประตู
– tó yùu klây pratuu

Keep on reading : Drive (ขับ) in Thai >>