Ask (ถาม ขอ) – in Thai

ask ถาม ขอ Thai

Let’s learn these two most common words to say ask in Thai including ถาม (thǎam) and ขอ (khɔ̌ɔ), and see how to use them in a proper situation.

Table of Content

  1. ถาม [ว่า] (thǎam wâa) – to ask a question
  2. ขอ (khɔ̌ɔ) + noun – to ask for something
  3. ขอ (khɔ̌ɔ) + verb – to ask for permission to do something
  4. ขอให้ (khɔ̌ɔ hây) – to ask someone to do something, to wish something happen

ถาม (thǎam) – to ask a question in Thai

  • ถาม (thǎam) is used when asking someone about something because you want an answer to your question.
ครู ชอบ นักเรียน ที่ ชอบ ถาม
– khruu chɔ̂ɔp nák-rian thîi chɔ̂ɔp thǎam
– The teacher likes a student who likes asking a question.

ผม อยาก รู้ แต่ ไม่ กล้า ถาม
– phǒm yàak rúu, tæ̀æ mây klâa thǎam
– I want to know but did not dare to ask.

ถาม (thǎam) + someone + ว่า (wâa) + a question

เขา ถาม ฉัน ว่า ฉัน พูด ไทย ได้ ไหม
– kháw thǎam chán wâa chán phûut Thai dâay máy
– He asked me if I can speak Thai or not.

คุณ ถาม เขา ว่า อะไร
– khun thǎam kháw wâa ʔaray
– What did you ask her?

Note: The word ว่า (wâa) in the above structure is used as the word if  in English for this context. Do not use it exactly like the word if  in Conditional Sentence.

ขอ (khɔ̌ɔ) – to ask for something in Thai

  • Use the word ขอ (khɔ̌ɔ) when you want to ask for something.

ขอ (khɔ̌ɔ) + noun

เขา ขอ เงิน ผม
– kháw khɔ̌ɔ ŋən phǒm
– He asked me for money.

คุณ จะ ขอ อะไร จาก ผม
– khun ca khɔ̌ɔ ʔaray càak phǒm
– What will you ask from me?

ฉัน จะ ขอ จักรยาน คัน เก่า ของ เขา
– chán ca khɔ̌ɔ càkkrayaan khan kàw khɔ̌ɔŋ kháw
– I will ask for his old bicycle.

น้องชาย ขอ โต๊ะ ทำงาน ฉัน
– nɔ́ɔŋ-chaay khɔ̌ɔ tó tham-ŋaan chán
– My younger brother asked for my desk.

ขอ (khɔ̌ɔ) – to ask for permission in Thai

  • ขอ (khɔ̌ɔ) can be used when you ask for permission to do something.

ขอ (khɔ̌ɔ) + verb

ผม ขอ เข้า ไป ได้ ไหม
– phǒm khɔ̌ɔ khâw pay dâay máy
May I come in?

ลูก ขอ ไป นอน บ้าน เพื่อน
– lûuk khɔ̌ɔ pay nɔɔn bâan phɨ̂an
– My children asked for my permission to stay over at his friend’s house.

ฉัน ขอ นั่ง ด้วย ได้ไหม
– chán khɔ̌ɔ nâŋ dûay dâay máy
May I sit together?

เขา ขอ ใช้ คอมพิวเตอร์ ผม
– kháw khɔ̌ɔ cháy khɔmphíwtə̂ə phǒm
– She asked for my permission to use my computer.

ขอให้ (khɔ̌ɔ hây) – to ask someone to do something in Thai

  • Use ขอให้ (khɔ̌ɔ hây) when you want to ask someone to do something.
ฉัน ขอให้ เพื่อน ไป หา หมอ กับ ฉัน
– chán khɔ̌ɔ hây phɨ̂an pay hǎa mɔ̌ɔ kàp chán
– I asked my friend to go to see a doctor with me.

คุณ ขอให้ ผม ทำ อะไร ผม ก็ จะ ทำ
– khun khɔ̌ɔ hây phǒm tham ʔaray phǒm kɔ̂ɔ ca tham
– Whatever you ask me to do, I will do.

  • You can also use ขอให้ (khɔ̌ɔ hây) when you wish something to happen or when you wish sombody something.
ฉัน ขอ ให้ คุณ มี ความสุข
– chán khɔ̌ɔ hây khun mii khwaam-sùk
– I wish you happy.

ผม ขอให้ ฝน ไม่ ตก วันนี้
– phǒm khɔ̌ɔ hây fǒn mây tòk wan-níi
– I wish it will not rain today.

Keep on reading: กลับ (klàp) and คืน (khɨɨn) as the word Return in Thai >>