Anything (อะไร) in Thai

free thai lesson

Are you having a hard time trying to say the word anything in Thai? If it is the case, let’s learn to use the word อะไร (ʔaray) as the word anything in different contexts.

อะไร (ʔaray) – Anything in Thai

  • Use the word อะไร (ʔaray) in a negative sentence to mean no thing, event etc.

ไม่ (mây) + verb + อะไร (ʔaray)

ผม ไม่ มี อะไร
– phôm mây mii ʔaray.
– I don’t have anything.

ฉัน ยัง ไม่ กิน อะไร
– chán yaŋ mây kin ʔaray.
– I still haven’t eaten anything.

เขา ไม่ คิด อะไร เลย
– kháw mây khít ʔaray ləəy.
– She didn’t think about anything at all.

คุณ จะ ไม่ ทำ อะไร เลย ใช่ไหม
– khun ca mây tham ʔaray ləəy chây-máy.
– Are you not going to do anything at all?

  • You can also use the word อะไร (ʔaray) as the word anything or something in a question sentence.
คุณ อยาก ได้ อะไร อีก ไหม
– khun yàak dâay ʔaray ʔìik máy.
– Do you want anything else?

มี อะไร ที่ ผม ช่วย ได้ ไหม
– mii ʔaray thîi phǒm chûay dâay máy.
– Is there anything I can help?

คุณ มี อะไร จะ พูด ไหม
– khun mii ʔaray ca phûut máy.
– Do you have anything to say?

อะไร (ʔaray) = Anything, whatever

  • Use อะไร (ʔaray) with the word ก็ (kɔ̂ɔ) when you talk about any thing, event, situation etc, when it is not important to say exactly which one.

อะไร (ʔaray)ก็ (kɔ̂ɔ) + verb/adjective

คุณ อยาก ทำ อะไร ก็ ทำ
– khun yàak tham ʔaray kɔ̂ɔ tham.
– You do anything you want to do.

ผม กิน อะไร ก็ ได้
– phǒm kin ʔaray kɔ̂ɔ dâay.
– I can eat anything.

ผม ทำ อะไร ก็ ผิด
– phǒm tham ʔaray kɔ̂ɔ phìt.
Whatever I do is wrong.

เขา ทำ อะไร ก็ ได้ เพื่อ เงิน
– kháw tham ʔaray kɔ̂ɔ dâay phɨ̂a ŋən.
– He can do anything for money.

Keep on reading: เหมือน (mɨ̌an) เดิม (dəəm) เดียว (diaw) as the words Same in Thai >>