After (หลัง หลังจาก) in Thai

free thai lesson

The word หลัง (lǎŋ) is used as the word after in Thai. There are several ways to make a use of this word. Let’s learn those four common ways to say after in Thai. (ก่อน (kɔ̀ɔn) is the antonym of หลัง (lǎŋ). Read more about it >>)

หลัง (lǎŋ), หลังจาก (lǎŋ-càak) as a preposition

  • The words หลัง (lǎŋ) means  and หลังจาก (lǎŋ càak) used to connect two sentences together to show that a particular event or action happens later than another. These two words are interchangeable. You can place this word at the beginning of either the first sentence or the second sentence.

a sentence + หลัง (lǎŋ) + a sentence

คุณ จะ ทำ อะไร หลัง เลิก งาน
– khun ca tham ʔaray lǎŋ lə̂ək ŋaan.
– What will you do after work?

พวกเขา ไม่ มี ความสุข หลัง แต่งงาน
– phûak-khàw mây mii khwaam-sùk lǎŋ tæ̀ŋ-ŋaan.
– They are not happy after getting married.

หลัง เรียน ภาษาไทย ผม จะ ไป กิน ข้าว
lǎŋ rian phaasǎa Thai, phǒm ca pay kin khâaw
After studying Thai, I will go to eat.

a sentence + หลังจาก (lǎŋ càak) + a sentence

หลังจาก ฝน ตก  แดด ก็ ออก
lǎŋ càak fǒn tòk, dæ̀æt kɔ̂ɔ ʔɔ̀ɔk.
After raining, the sun then shine.

ฉัน จะ ไป หา คุณ หลังจาก ไป ดู หนัง
– chán ca pay hǎa khun lǎŋ càak pay duu nǎŋ.
– I will go to see you after going to a movie.

หลังจาก เรียน จบ เขา จะ ไป ทำงาน ต่างประเทศ
lǎŋ càak rian còp, kháw ca pay tham-ŋaan tàaŋ-prathêet.
After graduate, he will go to work abroad.

หลัง (lǎŋ) as a preposition

  • หลัง (lǎŋ) used to show that something happens later than or ahead of something, someone or a certain time.

หลัง (lǎŋ) + noun

ฉัน นอน หลับ หลัง เขา ตลอด
– chán nɔɔn làp lǎŋ kháw talɔ̀ɔt
– I always fall asleep after her.

รถ ผม อยู่ หลัง รถ คุณ
– rót phǒm yùu lǎŋ rót khun
– My car is after your car.

เรา จะ จัด ปาร์ตี้ หลัง วัน ฮาโลวีน
– raw ca càt paatîi lǎŋ wan haaloowiin.
– We will organize a party after Halloween day.

ฉัน จะ ว่าง หลัง 6 โมง เย็น
– chán ca wâaŋ lǎŋ 6 mooŋ yen.
– I will be free after 6pm.

หลังจากนั้น (lǎŋ càak nán) – After that

  • หลังจากนั้น (lǎŋ càak nán) literally means after from that. You use it as in the English word after that.
ผม เห็น เขา เดิน เข้า บ้าน  หลังจากนั้น ผม ก็ ได้ยิน เสียง ปืน
– phǒm hěn kháw dəən khâw bâan. lǎŋ càak nán phǒm kɔ̂ɔ dâay-yin sǐaŋ pɨɨn.
– I saw him walk into the house. After that I heard a gun shot.

คุณ พูด อะไร หลังจากนั้น
– khun phûut ʔaray lǎŋ càak nán.
– What did you say after that?

ฉัน ขับ รถ ไป ส่ง ลูก ที่ โรงเรียน  หลังจากนั้น ฉัน ก็ กลับ บ้าน
– chán khàp rót pay sòŋ lûuk thîi rooŋ-rian, lǎŋ càak nán chán kɔ̂ɔ klàp bâan.
– I drove my kid to school, after that I came back home.

คุณ เอา ขยะ ไป ทิ้ง ก่อน  หลังจากนั้น คุณ อยาก ทำ อะไร ก็ ทำ
– khun ʔaw khayà pay thíŋ kɔ̀ɔn, lǎŋ càak nán khun yàak tham ʔaray kɔ̂ɔ tham
– You take a trash to dispose first, after that you can do whatever you like.

หลังจากนี้ (lǎŋ càak níi) – After this

  • After this (lǎŋ càak níi) literally means after from this. It is used as the English terms after this and from now on.
หลังจากนี้ คุณ จะ ทำ อะไร
lǎŋ càak níi khun ca tham ʔaray.
– What will you do after this?

ผม จะ ไม่ กิน ปลา ดิบ อีก แล้ว หลังจากนี้
– phǒm ca mây kin plaa dìp ʔìik lǽæw lǎŋ càak níi.
– I will not eat raw fish anymore from now on.

หลังจากนี้ ฉัน หวังว่า เรา จะ ได้ เจอ กัน อีก
lǎŋ càak níi, chán wǎŋ wâa raw ca dâay cəə kan ʔìik.
After this, I hope we will be able to meet again.

ฉัน จะ ออกกำลังกาย มาก ขึ้น หลังจากนี้
– chán ca ʔɔ̀ɔk-kamlaŋ-kaay mâak khɨ̂n lǎŋ càak níi.
– I will exercise more from now on.

Keep on reading: ที่ (thîi) as a word That in Thai.