Using the word ‘thîi’ / ที่ as the word ‘at and that’ in Thai language.

at that Thai

The word thîi / ที่ is commonly used and known as the word ‘at’ in English. Yet, this word can be used as a relative pronoun like the words ‘that, who, and which’ in a sentence in Thai language.

thîi / ที่ as the word ‘at’ in Thai

First, let’s take a look at the word thîi / ที่ as the word ‘at’. We use this word only with a place or position as below example.

For example:

1.
– tɔɔn-níi phǒm yùu thîi ráan-kaafææ
– ตอนนี้ ผม อยู่ ที่ ร้านกาแฟ
– Now, I am at a coffee shop.

2.
– thoorasàp yùu thîi bâan
– โทรศัพท์ อยู่ ที่ บ้าน
– My phone is at home.

Unlike English language, we do not use the word thîi / ที่ before time. Instead, we use the word tɔɔn / ตอน.

For example:

1.
I will go to see you at noon.

DO
– chán ca pay hǎa khun tɔɔn thîaŋ
– ฉัน จะ ไป หา คุณ ตอน เที่ยง

DON’T
– chán ca pay hǎa khun thîi thîaŋ
– ฉัน จะ ไป หา คุณ ที่ เที่ยง

2.
He will arrive here at 8 a.m.

DO
– kháw ca thɨ̌ŋ thîi-nîi tɔɔn 8 mooŋ
– เขา จะ ถึง ที่นี่ ตอน 8 โมง

DON’T
– kháw ca thɨ̌ŋ thîi-nîi thîi 8 mooŋ
– เขา จะ ถึง ที่นี่ ที่ 8 โมง

Now let’s check your understanding of the word thîi / ที่ as the word ‘at’ and the word tɔɔn / ตอน as the word ‘at’ in Thai

exercise

1.
– chán lɨɨm kun-cææ wáy __________ bâan
– ฉันลืมกุญแจไว้ __________ บ้าน
– I have left the keys at home.

– chán lɨɨm kun-cææ wáy thîi bâan
– ฉันลืมกุญแจไว้ ที่ บ้าน

2.
– kháw chuan chán pay duu nǎŋ __________ khâm
– เขาชวนฉันไปดูหนัง__________ค่ำ
– He invited me to watch movie at night

– kháw chuan chán pay duu nǎŋ tɔɔn khâm
– เขาชวนฉันไปดูหนังตอนค่ำ

3.
– __________ cháaw, phǒm hěn ŋuu __________ kamphææŋ
– __________ เช้า, ผมเห็นงู__________กำแพง
– In the morning, I saw a snake at the wall.

tɔɔn cháaw, phǒm hěn ŋuu thîi kamphææŋ
ตอนเช้า, ผมเห็นงูที่กำแพง

4.
– mæ̂æ ca pay talàat __________ 6 mooŋ yen
– แม่จะไปตลาด__________ 6 โมงเย็น
– Mom will go to the market at 6 p.m.

– mæ̂æ ca pay talàat tɔɔn 6 mooŋ yen
– แม่จะไปตลาดตอน 6 โมงเย็น

5.
– khun chûay pay ʔaw rɔɔŋ-tháaw __________ banday dâay-máy khá
– คุณช่วยไปเอารองเท้า__________บันไดได้ไหมคะ
– Could you please go get the shoes at the stairs?

– khun chûay pay ʔaw rɔɔŋ-tháaw thîi banday dâay-máy khá
– คุณช่วยไปเอารองเท้าที่บันไดได้ไหมคะ

thîi / ที่ as a relative pronoun in Thai

This is another function of the word. It can be used to replace the relative pronouns ‘that, who, which’.

For example:

1.
– phûu-chaay thîi sây mùak pen phîi chán
– ผู้ชาย คน ที่ ใส่ หมวก เป็น พี่ ฉัน
– A man who wears a hat is my older brother.

2.
– nîi khɨɨ ʔan thîi chán chɔ̂ɔp
– นี่ คือ อัน ที่ ฉัน ชอบ
– This is the one that I like.

3.
– kháw khǎay bâan thîi chán rák pay
– เขา ขาย บ้าน ที่ ฉัน รัก ไป
– He sold the house which I love.

I hope this lesson helps you to understand the word thîi / ที่ as in both functions. If you have any questions, please feel free to drop it here.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *