The word to close and to be close in Thai Language

Close or to be Close in Thai Language

In English the word ‘close’ can be used as verb, adjective, adverb, and noun. However, in Thai language, there are different words for each function. In this article, we will look at the two most common use of this word. The word to close and to be close in Thai Language as a verb and an adjective.

Table of Content

1. To close =  pìt (ปิด) as a verb
2. To be close to someone = sanìt (สนิท) as an adjective
3. To be close to a place, time = klây (ใกล้) as an adjective

To close = pìt (ปิด) as a verb

The Thai word for ‘to close’ is pìt (ปิด). It can replace the word to shut and to turn off as well.

For example:

1.
– mæ̂æ pìt pratuu
– แม่ ปิด ประตู
– Mom closed the door

2.
– phǒm pìt phát-lom lǽæw
– ผม ปิด พัดลม แล้ว
– I already turn off the fan.

3.
– kháw pìt khomphíwtə̂ə lǽæw, tæ̀æ kháw yaŋ tham-ŋaan mây sèt.
– เขา ปิด คอมพิวเตอร์ แล้ว แต่ เขา ยัง ทำงาน ไม่ เสร็จ
– He already shut down his computer, but he still does not finish his work.

To be close to someone = sanìt (สนิท) as an adjective

The Thai word for ‘to be close to someone’ is sanìt (สนิท). This word is used when you talk about a close relationship to another person. There are two different structures you can use with this word.

1.
someone + sanìt + kàp + someone
บางคน + สนิท + กับ + บางคน
someone + be close + with + someone


2.
someone + kàp + someone + sanìt + kan
บางคน + กับ + บางคน + สนิท + กัน
Someone + with/and + someone + be close + each other

For Example:

1.
– phǒm mây sanìt kàp phîi-sǎaw
– ผม ไม่ สนิท กับ พี่สาว
– I am not close to my elder sister.

2.
– chán kàp phɨ̂an khon níi sanìt kan mâak
– ฉัน กับ เพื่อน คน นี้ สนิท กัน มาก
– I and this friend are very close.

3.
– khun sanìt kàp khray thîisùt nay khrɔ̂ɔp-khrua
– คุณ สนิท กับ ใคร ที่สุด ใน ครอบครัว
– Who are you closest to in the family?

To be close to a place and time = klây (ใกล้) as an adjective

Part A: The word klây (ใกล้) means to be close to a place or location to show the distance.

For Example:

1.
– bâan chán yùu klây rooŋ-phayaabaan
– บ้าน ฉัน อยู่ ใกล้ โรงพยาบาล
– My house is close to hospital.

2.
– kháw nâŋ klây phǒm kəən-pay
– เขา นั่ง ใกล้ ผม เกินไป
– He sat too close to me.

Part B: It can replace the word near as well. klây (ใกล้) is also used as near in time. It can be used as the word ‘almost’ as well.

For Example:

1.
– tɔɔnníi klây 8 mooŋ lǽæw
– ตอนนี้ ใกล้ 8 โมง แล้ว
– Now it is close to 8am.

2.
– nɔ́ɔŋ-chaay chán rian klây còp lǽæw
– น้องชาย ฉัน เรียน ใกล้ จบ แล้ว
– My younger brother is close to graduate.

3.
– chán duu nǎŋ klây còp lǽæw
– ฉัน ดู หนัง ใกล้ จบ แล้ว
– I almost finish watching the movie.

Let’s check your understanding on how to say to close and to be close in Thai

Exercise 1

1.
– phǒm __________ nâatàaŋ thúk khɨɨn
– ผม __________ หน้าต่าง ทุก คืน
– I close the windows every night.

– phǒm pìt nâatàaŋ thúk khɨɨn
– ผม ปิด หน้าต่าง ทุก คืน

2.
– chán mây ________ kàp kháw
– ฉัน ไม่ ________ กับ เขา
– I am not close to him.

– chán mây sanìt kàp kháw
– ฉัน ไม่ สนิท กับ เขา

3.
– khun ________ fay nɔɔn máy
– คุณ ________ ไฟ นอน ไหม
– Do you sleep with the light off?

– khun pìt fay nɔɔn máy
– คุณ ปิด ไฟ นอน ไหม

4.
– kháw mây chɔ̂ɔp yùu ________ mǎa
– เขา ไม่ ชอบ อยู่ ________ หมา
– He does not like to be close to the dog.

– kháw mây chɔ̂ɔp yùu klây mǎa
– เขา ไม่ ชอบ อยู่ ใกล้ หมา

5.
– khun ________ kàp phɔ̂ɔ máy
– คุณ ________ กับ พ่อ ไหม
– Are you close to your father?

– khun sanìt kàp phɔ̂ɔ máy
– คุณ สนิท กับ พ่อ ไหม

Last practice on how to say to close and to be close in Thai!

Exercise 2

1.
– bâan kháw yùu ________ thalee
– บ้าน เขา อยู่ _______ ทะเล
– Her house is close to the sea.

– bâan kháw yùu klây thalee
– บ้าน เขา อยู่ ใกล้ ทะเล

2.
– raw khəəy ________ kan mâak
– เรา เคย ________ กัน มาก
– We used to be very close.

– raw khəəy sanìt kan mâak
– เรา เคย สนิท กัน มาก

3.
– phǒm mây rúu wâa khun kàp kháw ________ kan
– ผม ไม่ รู้ ว่า คุณ กับ เขา ________ กัน
– I don’t know you are close to him.

– phǒm mây rúu wâa khun kàp kháw sanìt kan
– ผม ไม่ รู้ ว่า คุณ กับ เขา สนิท กัน

4.
– nɔ́ɔŋ-chaay chán mây khəəy ________ khomphíwtə̂ə
– น้องชาย ฉัน ไม่ เคย ________ คอมพิวเตอร์
– My younger brother never shut down his computer.

– nɔ́ɔŋ-chaay chán mây khəəy pìt khomphíwtə̂ə
– น้องชาย ฉัน ไม่ เคย ปิด คอมพิวเตอร์

5.
– tó yùu ________ pratuu
– โต๊ะ อยู่ ________ ประตู
– the table is close to the door.

– tó yùu klây pratuu
– โต๊ะ อยู่ ใกล้ ประตู

What is your result with the practice? I hope this helps you understand on these three words pìt (ปิด), sanìt (สนิท), and klây (ใกล้) which means to close and to be close in English.

Want to make your learning more fun and productive? Contact me for a live session.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *