The more … the more … (ยิ่ง … ยิ่ง …) in Thai Language

free thai lesson

thammay phaasǎa Thai yîŋ rian yîŋ ŋoŋ (ทำไมภาษาไทยยิ่งเรียนยิ่งงง) Why the more you learn Thai the more you get confused. In this lesson, we will look at how to use yîŋ (ยิ่ง) … yîŋ (ยิ่ง) … in Thai language. I will make sure that the more you learn the more you understand.

Structure:

yîŋ + verb/adjective + yîŋ + verb/adjective

ยิ่ง + กริยา/คุณศัพท์ + ยิ่ง + กริยา/คุณศัพท์

the more + verb/adjective + the more + verb/adjective
Example:

1.

– chán mây yàak faŋ lǽæw. yîŋ rúu yîŋ cèp.

– ฉันไม่อยากฟังแล้ว ยิ่งรู้ยิ่งเจ็บ

– I don’t want to listen (to this) anymore. The more I know, the more it hurts me.

2.

– weelaa pay dəən khǎw khun ca rúu wâa yîŋ sǔuŋ yîŋ nǎaw

– เวลาไปเดินเขา คุณจะรู้ว่า ยิ่งสูงยิ่งหนาว

– When going hiking, you will know that the higher the colder.

3.

– phǒm khít wâa khun khuan phák ná. khun yîŋ khít kɔ̂ɔ yîŋ khrîat.

– ผมคิดว่าคุณควรพักนะ คุณยิ่งคิดก็ยิ่งเครียด

– I think you should take a rest. The more you think the more you get stressed.

How about saying ‘the more… the less…’ in Thai? You still use the same words and structure.

Example:
1.
yîŋ chán hěn kháw, chán yîŋ chɔ̂ɔp kháw nɔ́ɔy loŋ
ยิ่งฉันเห็นเขา ฉันยิ่งชอบเขาน้อยลง
The more I see him, the less I like him.

2.
yîŋ khun tham yàaŋ-níi, kháw yîŋ rák khun nɔ́ɔy loŋ
ยิ่งคุณทำอย่างนี้ เขายิ่งรักคุณน้อยลง
The more you do this, the less she loves you.

3.
yîŋ khun too khɨ̂n khun yîŋ mii khwaam-sùk nɔ́ɔy loŋ
ยิ่งคุณโตขึ้น คุณยิ่งมีความสุขน้อยลง
– The older you are, the less happiness you have.

You can see that you use the same structure and with the help of ‘nɔ́ɔy loŋ (น้อยลง)’ which means less. Let me know if you have any questions. See you in the next lesson.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *