The difference between kàw (เก่า) and kæ̀æ (แก่)

There are two common words that mean old in Thai language, including kàw (เก่า) and kæ̀æ (แก่). However, the meanings of both words are not exactly the same. This article is about the difference between kàw (เก่า) and kæ̀æ (แก่).

kàw (เก่า) means old (in condition, status) or previous while kæ̀æ (แก่) means old age. Let’s look at some examples below.

kàw (เก่า)

1)
phǒm chɔ̂ɔp faŋ phleeŋ kàw
ผม     ชอบ     ฟัง  เพลง    เก่า 
I like listening to old song.

2)
chán khít-thɨ̌ŋ wan kàw kàw
ฉัน     คิดถึง      วัน   เก่าๆ
I miss the old days.

3)
fææn kàw phǒm pen khon dii
แฟน    เก่า   ผม     เป็น  คนดี
My ex-girlfriend is a good person.

kæ̀æ (แก่)

1)
mææw chán kæ̀æ taay
แมว       ฉัน    แก่     ตาย
My cat died from old age.

2)
phǒm kæ̀æ kwàa kháw
ผม      แก่     กว่า     เขา
I am older than him.

3)
phǒm mây yàak mii fææn kæ̀æ
ผม      ไม่    อยาก มี   แฟน   แก่
I do not want to have an old girlfriend.


Let’s check your understanding of the difference between kàw (เก่า) and kæ̀æ (แก่) by doing the exercise below.

1)
rooŋrææm níi __________ mâak. chán mây yàak phák thîinîi. 

โรงแรมนี้ __________ มาก ฉันไม่อยากอยู่ที่นี่

This hotel is very old. I do not want to stay here.

2)
nay mɨaŋ phǒm mii khon__________ mâak kwàa dèk.

ในเมืองผมมีคน__________มากกว่าเด็ก

In my town, there are more old people than kids.

3)
fææn __________ chán __________ kwàa fææn mày.

แฟน__________ฉัน__________กว่าแฟนใหม่

My ex-boyfriend is older than my new boyfriend.

4)

phǒm mây chɔ̂ɔp weelaa khun phûut rɨ̂aŋ __________.

ผมไม่ชอบเวลาคุณพูดเรื่อง__________.

I do not like when you speak about old stories.

5)
khun khít wâa mǎa tua nán __________ máy.

คุณคิดว่าหมาตัวนั้น __________ ไหม

Do you think that dog is old?

6)
chán ca klàp pay cəə phɨ̂an __________ pii nâa.

ฉันจะกลับไปเจอเพื่อน __________ ปีหน้า 

I will go back to see my old friend next year. 

7)
tɔɔn-níi chán kàp phɨ̂an phɨ̂an __________ lǽæw

ตอนนี้ฉันกับเพื่อนเพื่อน __________ แล้ว

Now, my friend and I are old.

8)
thoorasàp phǒm __________ con phǒm yàak sɨ́ɨ mày.

โทรศัพท์ผม __________ จนผมอยากซื้อใหม่

My phone is so old that I want to buy a new one.

9)
thammay khun tham tua mɨ̌an khon __________

ทำไมคุณทำตัวเหมือนคน __________

Why do you act like an old person?

10)
mǎa tua __________ khɔ̌ɔŋ chán ʔaayú  3 pii tæ̀æ duu __________ mâak.

หมาตัว __________ ของฉันอายุ 3 ปี แต่ดู __________ มาก

My previous dog was 3 years old but he looked very old.

Check if you get all of them right!

1)
rooŋrææm níi kàw mâak. chán mây yàak phák thîinîi.

โรงแรมนี้ เก่า มาก ฉันไม่อยากพักที่นี่

This hotel is very old. I do not want to stay here.

2)
nay mɨaŋ phǒm mii khon kæ̀æ mâak kwàa dèk.

ในเมืองผมมีคน แก่ มากกว่าเด็ก

In my town, there are more old people than kids.

3)
fææn kàw chán kæ̀æ kwàa fææn mày.

แฟน เก่า ฉัน แก่ กว่าแฟนใหม่

My ex-boyfriend is older than my new boyfriend.

4)
phǒm mây chɔ̂ɔp weelaa khun phûut rɨ̂aŋ kàw.

ผมไม่ชอบเวลาคุณพูดเรื่อง เก่า.

I do not like when you speak about old stories.

5)
khun khít wâa mǎa tua nán kæ̀æ máy.

คุณคิดว่าหมาตัวนั้น แก่ ไหม

Do you think that dog is old?

6)
chán ca klàp pay cəə phɨ̂an kàw pii nâa.

ฉันจะกลับไปเจอเพื่อน เก่า ปีหน้า

I will go back to see my old friend next year.

7)
tɔɔn-níi chán kàp phɨ̂an phɨ̂an kæ̀æ lǽæw

ตอนนี้ฉันกับเพื่อนเพื่อน แก่ แล้ว

Now, my friend and I are old.

8)
thoorasàp phǒm kàw con phǒm yàak sɨ́ɨ mày.

โทรศัพท์ผม เก่า จนผมอยากซื้อใหม่

My phone is so old that I want to buy a new one.

9)
thammay khun tham tua mɨ̌an khon kæ̀æ.

ทำไมคุณทำตัวเหมือนคน แก่

Why do you act like an old person?

10)
mǎa tua kàw khɔ̌ɔŋ chán ʔaayú 3 pii tæ̀æ duu kæ̀æ mâak.

หมาตัว เก่า ของฉันอายุ 3 ปี แต่ดู แก่ มาก

My previous dog was 3 years old but he looked very old.

That’s not all!

Although now you can see the difference between kàw (เก่า) and kæ̀æ (แก่) for their common meaning, these two words also give deeper meaning when they are combined with some certain words.

Aside from meaning old condition and previous, kàw (เก่า) also mean experienced or skilful when combined with the word mɨɨ (มือ) which means hands – mɨɨ-kàw (มือเก่า).  On the other hand, when kàw (เก่า) is used with the word hǔa (หัว) which means a head – hǔa-kàw (หัวเก่า), it means conservative.

For example:

1)
kháw pen nák-thennít mɨɨ-kàw, mǎy-chây mɨɨ-mày.
เขาเป็นนักเทนนิสมือเก่า ไม่ใช่มือใหม่
He is a professional tennis player, not a rookie.
(However, I personally have not heard people use this word often.)

2)
nay thúk prathêet mii tháŋ khon hǔa-kàw lǽ khon hǔa-mày.
ในทุกประเทศมีทั้งคนหัวเก่าและคนหัวใหม่
In every country, there are both conservative and non-conservative people.

There is another way you can use both words by combining them together – kàw-kæ̀æ (เก่าแก่) which mean ancient, old (for long long time).

For example:

1)

khun yaay khon nán pen khon kàw-kæ̀æ thîi-nîi
คุณยายคนนั้นเป็นคนเก่าแก่ที่นี่
That old grannie is a person who lives here for long time.

2)
tôn-máay tôn níi kàw-kæ̀æ thîi-sùt nay lôok
ต้นไม้ต้นนี้เก่าแก่ที่สุดในโลก
This tree is the oldest tree in the world.

Conclusion

The main focus of this article is to understand the difference between kàw (เก่า) and kæ̀æ (แก่). It can be simply said that kæ̀æ (แก่) relates to old age while kàw (เก่า) relates to condition and status. Please feel free to drop your questions in the comment box if any.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *