Thai Classifier

Update on:
Thai classifier

What is a Thai classifier? And do I need to learn it? Let’s find out the answers for you.

What is a Thai classifier?

It is a word that is used with a noun. Some nouns can share the same classifier. You use it when you are talking about a specific noun and when counting a number of it.

For example,

To say ‘this friend’ in Thai, you will say เพื่อน คน นี้ (phɨ̂an khon níi).

 • เพื่อน (phɨ̂an) is a noun
 • คน (khon) is a classifier
 • นี้ (níi) means this

To say ‘3 friends’ in Thai, you will say เพื่อน 3 คน (phɨ̂an sǎam khon).

 • เพื่อน (phɨ̂an) is a noun
 • 3 (sǎam) means three
 • คน (khon) is a classifier

There is a noun whose classifier is the same as itself. In this case, you can drop the noun to avoid saying it repeatedly.

For example,

The classifier of the word ปี (pii) which means a year is ปี (pii) itself.

To say ‘this year’ in Thai, you will say ปี นี้ (pii níi) instead of ปี ปี นี้ (pii pii níi)

 • ปี (pii) is a noun (which is omitted)
 • ปี (pii) is a classifier
 • นี้ (níi) means this

To say ‘3 years’ in Thai, you will say 3 ปี (sǎam pii) instead of ปี 3 ปี (pii 3 pii)

 • ปี (pii) is a noun (which is omitted)
 • 3 (sǎam) means three
 • ปี (pii) is a classifier

How many Thai classifiers are there?

There are a lot! But you don’t need to know them all. I don’t! You just learn the classifiers of the nouns that you will use, such as a classifier for a house, a book, a car, a person, an animal, etc.

If you play ขลุ่ย (khlùy) which is a flute, you will need to learn its classifier which is เลา (law). But if you don’t think you will talk about it, then you don’t have to learn it.

Do I need to learn the Thai classifier?

Without using the classifier, many of the Thai people should be able to understand you. But it will just sound strange to us in most cases.

Let’s look at this.

To say ‘this dog’ correctly in Thai, you will say ‘หมา ตัว นี้ (mǎa tua níi)’. If you say, หมา นี้ (mǎa níi), Thai will understand you anyway but it just won’t sound right to us.

To say ‘3 dogs’ correctly in Thai, you will say ‘หมา 3 ตัว (mǎa sǎam tua)’. If you say, หมา 3 (mǎa sǎam) or 3 หมา (sǎam mǎa), we can guess what you mean but this is going to sound pretty strange.

How strange is it? It’s like I say ‘I have dog three.’ instead of ‘I have three dogs.’ in English. You’ll probably understand what I mean but you know it’s not right.

So, I would suggest you learn and use classifiers when you use the Thai language. I have for you below some basic classifiers and how to use them.

Some useful Thai classifiers

1. Classifier that is different from its noun.

คน (khon)
Specific people like family members, friends, workers, employees, teachers, etc.

ตัว (tua)
Things that have body parts (legs, arms) like tables, chairs, clothes, etc.

คู่ (khûu)
Things come in pairs like shoes, socks, gloves, etc.

หลัง (lǎŋ)
Houses, cottages

คัน (khan)
Wheeled vehicles like bicycles, motorcycles, cars, trucks, etc.

เล่ม (lêm)
Books, knifes

ใบ (bay)
Bags, hats, cards, leaves, plates

อัน (ʔan)
Small things like rulers, toothbrushes, ashtrays, glasses, etc.

Note: This classifier is normally used when people don’t know the classifier of a thing. It’s normally acceptable when you use it with small things.

Let’s say, if you don’t know the classifier for a pen, you can use อัน (ʔan).

For example,

ผม มี ปากกา 2 อัน
– phǒm mii pàak-kaa 2 ʔan.
– I have 2 pens.

The right classifier for a pen is ด้าม (dâam).

เครื่อง (khrɨ̂aŋ)
Machine, television, radio, computer, washing machine, vacuum cleaner, fan, air-conditioner, etc.

Note: Nowadays, it’s acceptable to use the classifier ตัว (tua) with a computer, air-conditioner, or fan.

2. Classifier that is the same as its noun

The time words
วินาที (wí-naathii) – seconds, นาที (naathii) – mintues, ชั่วโมง (chûamooŋ) – hours, วัน (wan) – days, อาทิตย์ (ʔaathít) – weeks, เดือน (dɨan) – months, ปี (pii) – years

ภาษา (phaasǎa) – language, ประโยค (prayòok) – sentence, คำ (kham) – word

คน (khon) – person, people

ครอบครัว (khrɔ̂ɔp-khrua) – family (as a whole)

สี (sǐi) – colors

ประเทศ (prathêet) – country, เมือง (mɨaŋ) – city, จังหวัด (caŋ-wàt) – province

How to use the Thai classifier?

1. Use a Thai classifier when counting the nouns

This includes when you count something in numbers and also with words like บาง (baaŋ) – some, ทุก (thúk) – every, หลาย (lǎay) – many, แต่ละ (tæ̀æ-lá) – each, and อีก (ʔìik) – another. You also use it with a question กี่ (kìi) – how many? since the question asks for the number of the noun.

Noun with its classifier

Structure(1) : noun + number/amount + classifier

เพื่อน ฉัน มี หมา 7 ตัว
– phɨ̂an chán mii mǎa 7 tua.
– My friend has 7 dogs.

พ่อ ฉัน มี มอเตอร์ไซค์ 1 คัน
– phɔ̂ɔ chán mii mɔɔtəəsay 1 khan.
– My dad has 1 motorcycle.

ฉัน จะ ซื้อ หนังสือ 2 เล่ม
– chán ca sɨ́ɨ nǎŋsɨ̌ɨ 2 lêm
– I will buy 2 books.

ฉัน มี แปรงสีฟัน 2 อัน
– chán mii prææŋ-sǐi-fan 2 ʔan.
– I have 2 toothbrushes.

ผม สนิท กับ เพื่อน บาง คน
– phǒm sanìt kàp phɨ̂an baaŋ khon.
– I’m close to some friends.

รองเท้า ทุก คู่ ของ ผม เป็น สีขาว
rɔɔŋ-tháaw thúk khûu khɔ̌ɔŋ phǒm pen sǐi khǎaw.
Every pair of my shoes is white.

พ่อ ฉัน มี แว่นตา หลาย อัน
– phɔ̂ɔ chán mii wæ̂n-taa lǎay ʔan.
– My dad has many pairs of glasses.

บ้าน แต่ละ หลัง ราคา ต่างกัน
bâan tæ̀æ-lá lǎŋ raakhaa tàaŋ-kan.
Each house cost differently.

เขา อยาก ได้ คอมพิวเตอร์ อีก เครื่อง
– kháw yàak dâay khɔmphíwtə̂ə ʔìik khrɨ̂aŋ.
– She wants another computer.

คุณ มี บัตรเครดิต กี่ ใบ
– khun mii bàt-khreedìt kìi bay.
How many credit cards you have?


Noun that its classifier is the same

Structure(2) : noun + number/amount + classifier

ผม มี 3 นาที
– phǒm mii 3 naathii.
– I have 3 minutes.

หมา เขา มี 2 สี
– mǎa kháw mii 2 sǐi.
– His dog has 2 colors.

โรงแรม นี้ มี 50 ห้อง
– rooŋ-rææm níi mii 50 hɔ̂ŋ.
– This hotel has 50 rooms.

ผม พูด ได้ 5 ภาษา
– phǒm phûut dâay 5 phaasǎa.
– I can speak 5 languages.

ผม รู้จัก บาง คน ที่นี่
– phǒm rúu càk baaŋ khon thîi-nîi.
– I know some people here.

ทุก นาที มี ค่า
thúk naathii mii khâa.
Every minute counts.

เขา เคย ไป หลาย ประเทศ
– kháw khəəy pay lǎay prathêet.
– He has been to many countries.

แต่ละ ครอบครัว มี วัฒนธรรม ต่างกัน
tæ̀æ-lá khrɔ̂ɔp-khrua mii wátthanátham tàaŋ-kan.
Each family has a different culture.

ผม จะ อยู่ ไทย อีก อาทิตย์
– phǒm ca yùu Thai ʔìik ʔaathíit.
– I will stay in Thailand for another week.

คุณ จำ ได้ กี่ คำ
– khun cam dâay kìi kham.
How many words do you remember?

2. Use the Thai classifier with the determiners

The determiners include นี้ (níi) – this, นั้น (nán) – that, ไหน (nǎy) – which, and อื่น (ʔɨ̀ɨn) – other.

Noun with its classifier

Structure(3) : noun + classifier + determiners

เขา จะ ขาย เก้าอี้ ตัว นี้
– kháw ca khǎay kâawʔîi tua níi.
– He will sell this chair.

ผม ทำ จาน ใบ นั้น แตก
– phǒm tham caan bay nán tæ̀æk.
– I broke that plate.

เขา จะ ดู เสื้อ ตัว อื่น
– kháw ca duu sɨ̂a tua ʔɨ̀ɨn.
– She likes other shirt(s).

แอร์ เครื่อง ไหน เสีย
ʔææ khrɨ̂aŋ nǎy sǐa.
Which air-conditioner is broken?


Noun that its classifier is the same

Structure(4) : noun + classifier + determiners

เขา ไม่ เข้าใจ ประโยค นี้
– kháw mây khâw-cay prayòok níi.
– She doesn’t understand this sentence.

เขา อยู่ เมือง นั้น
– kháw yùu mɨaŋ nán.
– She lives in that city.

ลูกสาว ผม จะ มา เดือน อื่น
– lûuk-sǎaw phǒm ca maa dɨan ʔìin.
– My daughter will come other months (not this month).

คุณ จะ ว่าง วัน ไหน
– khun ca wâaŋ wan nǎy.
Which day will you be free?

3. Some classifiers are used as containers

You use the classifier to describe the container of something. It happens frequently in a restaurant.

For example,

จาน (caan) which means a plate, is used as a classifier for dishes.

เอา ผัดกะเพราหมูสับ 1 จาน ค่ะ
– ʔaw phàt-kaphraw-mǔu-sàp 1 caan khâ.
– Can I have 1 Pat Kaphrao Muu Sap please?

แก้ว (kæ̂æw) which means a glass is used as a classifier for drinks.

เอา กาแฟร้อน 2 แก้ว ครับ
– ʔaw kaafææ rɔ̀ɔn 2 kæ̂æw khráp.
– Can I have 2 cups of hot coffee?

ขวด (khùat) which means a bottle is used as a classifier for drinks that come in a bottle.

เบียร์ ขวด นี้ เย็น ไหม
– bia khùat níi yen máy.
– Is this bottle of beer cold?

ถุง (thǔŋ) which means a bag is used as a classifier for food or things that are packed or put in a bag.

ขอ ต้มยำกุ้ง 1 ถุง ค่ะ
– khɔ̌ɔ tôm-yam-kûŋ 1 thǔŋ khâ.
– May I have 1 Tom Yum Kung please?
(Note: This is for when ordering for taking home.)

To wrap up

I encourage you to learn and use the Thai classifiers when they should be used. The good news is you don’t need to print the whole list (which I don’t even know how many) of the Thai classifiers and memorize them.

Just learn the ones you will use in your real-life situation. If you have someone you are talking Thai with, you will pick up new classifiers from them as well. But if you still don’t have a chance to talk with a Thai person yet, you can learn the basic classifiers from this lesson.