เทร่า เจ้าแมวอ้วน

learn thai from story
learn thai from stories

เทร่า เป็นแมวสามสี สองปีที่แล้ว มันมีลูกหกตัว แต่ตายไปหนึ่งตัว

Tera pen mææw sǎam sǐi. sɔ̌ɔŋ pii thîi-lǽæw man mii lûuk hòk tua, tæ̀æ taay pay nɨ̀ŋ tua.

Tera was a calico cat. Two years ago, she gave birth to six kittens, but one was dead.

learn thai from story

ลูกสามตัว

มีคนรับไปเลี้ยง เหลืออีกสองตัวอยู่กับมัน

lûuk sǎam tua mii khon ráp pay líaŋ, lɨ̌a ʔìik sɔ̌ɔŋ tua yùu kàp man.

Three kittens were adopted and two kittens were left with her.

learn Thai from stories

หลังจากเทร่ามีลูก

วันๆ นึงมันก็ไม่ทำอะไรมาก มันกินแล้วก็นอน กินแล้วก็นอน

lǎŋ càak Tera mii lûuk, wan wan nɨŋ man kɔ̂ɔ mây tham ʔaray mâak. man kin lǽæw kɔ̂ɔ nɔɔn, kin lǽæw kɔ̂ɔ nɔɔn.

After having babies, she did nothing much in a day. She ate and slept, and ate and slept.

Learn Thai from stories

มันก็เลยอ้วนขึ้นทุกวันๆ จนมันปีนต้นไม้ไม่ได้อีก

man kɔ̂ɔ ləəy ʔûan khɨ̂n thúk wan thúk wan con man piin tônmáay mây-dâay ʔìik.

Therefore, she got fat every single day until she could not climb up on a tree anymore.

learn thai from story

เทร่าจึงตัดสินใจปีนต้นไม้อีก เพราะมันอยากขึ้นไปจับนกเหมือนแต่ก่อน

Tera cɨŋ tàtsǐn-cay piin tônmáay ʔìik, phrɔ́ man yàak khɨ̂n pay càp nók mɨ̌an tæ̀æ-kɔ̀ɔn.

So, Tera decided to practice climbing a tree again because she wanted to go up to catch a bird like before.

Learn Thai from stories

มันพยายามปีนต้นไม้อยู่สามวัน แต่ก็ไม่สำเร็จ มันรู้สึกเหนื่อยและถามตัวเองว่า มันจำเป็นต้องปีนต้นไม้ไปจับนกหรือไม่

man phayaayaam piin tônmáay yùu sǎam wan, tæ̀æ kɔ̂ɔ mây sǎmrèt. man rúu-sɨ̀k nɨ̀ay lǽ thǎam tua-ʔeeŋ wâa man campen tɔ̂ŋ piin tônmáay pay càp nók rɨ̌ɨ mây.

She had tried climbing a tree for three days, but not succeeded. She felt tired and asked herself if it is necessary for her to be able to climb up and catch a bird.

Learn thai from a story

มันก็ตอบตัวเองได้ว่า จริงๆแล้ว มันไม่จำเป็นต้องปีนต้นไม้ไปจับนกก็ได้ เพราะทุกวันนี้ก็มีความสุขดีอยู่แล้ว

man kɔ̂ɔ tɔ̀ɔp tua-ʔeeŋ dâay wâa, ciŋ ciŋ lǽæw man mây campen tɔ̂ŋ piin tônmáay pay càp nók kɔ̂ɔ dâay, phrɔ́ thúk-wan-níi kɔ̂ɔ mii khwaam-sùk dii yùu lǽæw.

Eventually, she could answer her own question that actually she did not need to be able to climb up on a tree to catch a bird because today she was already happy.

learn thai from story

เทร่าจึงเลิกพยายามปีนต้นไม้ และกลับไปใช้ชีวิตแบบ กินๆ นอนๆ อย่างมีความสุขเหมือนเดิม

Tera cɨŋ lə̂ək phayaayaam piin tônmáay lǽ klàp pay cháy chiiwít bæ̀æp kin kin nɔɔn nɔɔn yàaŋ mii khwaam-sùk mɨ̌an-dəəm.

Therefore, Tera stopped trying to climb a tree and returned to live her eating and sleeping life happily as she used to.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *