Lose in Thai (หาย เสีย แพ้)

Update on:
lose in Thai

Three common words that mean to lose in Thai are the word หาย (hǎay), แพ้ (phǽæ), and เสีย (sǐa). Let’s learn how to use them in the correct context.

Table of contents

หาย (hǎay) – to lose something in Thai

Use หาย (hǎay) when you cannot find something or when something is missing or disappear. There are two ways to use this word and both ways give the same meaning.

Structure(1) : something + หาย (hǎay)

โทรศัพท์ หาย
– thoorasàp hǎay.
– My phone is missing.

กุญแจ บ้าน หาย ใช่ไหม
– kuncææ bâan hǎay chây-máy.
– The house keys are missing, right?

หนังสือเดินทาง หาย
– nǎŋsɨ̌ɨ-dəən-thaaŋ hǎay.
– The passport is missing.

บัตรเครดิต หาย ที่ไหน
– bàt-khreedìt hǎay thîi-nǎy.
– Where [did you] lose your credit card?

ลูกชาย เขา หาย ที่ งานวัด
– lûuk-chaay kháw hǎay thîi ŋaan wát.
– Her son disappeared at the temple festival.

Structure(2) : subject + ทำ (tham) + something + หาย (hǎay)

ฉัน ทำ โทรศัพท์ หาย
– chán tham thoorasàp hǎay.
– I lost my phone.

คุณ ทำ กุญแจ บ้าน หาย ใช่ไหม
– khun tham kuncææ bâan hǎay chây-máy
– You lost the house keys, right?

เขา ทำ หนังสือเดินทาง หาย
– kháw tham nǎŋsɨ̌ɨ-dəən-thaaŋ hǎay.
– She lost her passport.

คุณ ทำ บัตรเครดิต หาย ที่ไหน
– khun tham bàt-khreedìt hǎay thîi-nǎy
– Where did you lose your credit card?

เขา ทำ ลูกชาย หาย ที่ งานวัด
– kháw tham lûuk-chaay hǎay thîi ŋaan wát.
– She lost her son at the temple festival. (Her son was missing.)

เสีย (sǐa) – to lose something important

This word is different from the word หาย (hǎay). You use เสีย (sǐa) when you lose something important or necessary and it is not replaceable.

Structure(3) : เสีย (sǐa) + something/someone + [ไป (pay)]

ถ้า คุณ ช้า คุณ จะ เสีย โอกาส
– thâa khun cháa khun ca sǐa ʔookàat.
– If you are slow, you will lose an opportunity.

เรา เสีย ลูกค้า ให้ ร้าน ใหม่
– raw sǐa lûuk-kháa hây ráan mày.
– We lost our customers to the new shop.

เขา เสีย เลือด ไป มาก จาก อุบัติเหตุ
– kháw sǐa lɨ̂at pay mâak càak ʔubàttihèet.
– He has lost a lot of blood from the accident.

เขา เสีย ลูกสาว ไป ปี ที่แล้ว
– kháw sǐa lûuk-sǎaw pay pii thîi-lǽæw.
– She lost her daughter last year. (Her daughter passed away.)

You also use the word เสีย (sǐa) when you stop having a particular quality, ability, feeling, etc., or gradually have less of it.

คำพูด ของ คุณ ทำให้ เขา เสีย ความมั่นใจ
– kham phûut khɔ̌ɔŋ khun tham-hây kháw sǐa khwaam-mân-cay.
– Your word made him lose his confidence.

เขา ไม่ พูด ความจริง เพราะ กลัว เสีย หน้า
– kháw mây phûut khwaam-ciŋ phrɔ́ klua sǐa nâa.
– She did not tell the truth because she was afraid to lose face.

ผม เสีย ความรู้สึก กับ เรื่อง นี้
– phǒm sǐa khwaam-rúu-sɨ̀k kàp rɨ̂aŋ níi.
– I lost my feelings about this. (It hurts my feelings.)

แพ้ (phǽæ) – to lose in a game

Use แพ้ (phǽæ) when you lose a game, competition, argument, election, war, fight, etc.

Structure(4) : subject + แพ้ (phǽæ) + something/someone

อาร์เซนอล แพ้ นิวคาสเซิล 0 – 1
– ʔaaseenɔ̂n phǽæ Niwkháatsə̂n 0 tɔ̀ɔ 1.
– Arsenal lost 0-1 to Newcastle.

เขา แพ้ การเลือกตั้ง ครั้ง นี้
– kháw phǽæ kaan-lɨ̂ak-tâŋ khráŋ níi.
– He lost the election this time.

เวลา ทะเลาะ กับ แฟน ผม แพ้ ตลอด
– weelaa thalɔ́ kàp fææn phǒm phǽæ talɔ̀ɔt.
– Whenever I argue with my partner, I always lose.

ฮิตเลอร์ แพ้ สงคราม ใน ปี 1941
– Hitler phǽæ sǒŋkhraam nay pii 1941.
– Hitler lost the war in 1941.