Drive in Thai (ขับ)

Update on:
drive in Thai (ขับ)

The word ขับ (khàp) means to drive in Thai. It includes driving vehicles like a car, truck, bus, boat, etc. but not a bicycle or motorcycle. You use this word when you are a person who drives it, not as a passenger.

ขับ (khàp) = drive in Thai

ขับ (khàp) commonly goes together with the word รถ (rót) which means a car. When you say something like Can you drive? Thais will say Can you drive a car?

Structure(1) : ขับ + รถ (khàp + rót)

คุณ ขับ รถ เป็น ไหม
– khun khàp rót pen máy.
– Can you drive a car?

เขา ชอบ ขับ รถ มาก
– kháw chɔ̂ɔp khàp rót mâak.
– He likes driving so much.

สามี เขา ขับ รถ แท็กซี่ ทุกวัน
– sǎamii kháw khàp rót taxi thúk wan.
– Her husband drives a taxi every day.

ผม สอน ลูกชาย ขับ รถ
– phǒm sɔ̌ɔn lûuk-chaay khàp rót.
– I taught my son to drive.

ขับ…ไป… (khàp…pay…) = drive to somewhere

ขับ (khàp) is used with the word ไป (pay) to say that you drive somewhere or you drive somewhere to do something.

Structure(2) : ขับรถ + ไป (khàp rót + pay)

ผม ขับ รถ ไป บริษัท
– phǒm khàp rót pay bɔrisàt.
– I drive a car to my company.

ฉัน ขับ รถ ไป เรียน ภาษาไทย
– chán khàp rót pay rian phaasǎa Thai.
– I drive a car to take my Thai language class.

เขา ขับ เรือ ไป วัด
– kháw khàp rɨa pay wát.
– He drives a boat to the temple.

เขา ขับ รถ ไป หา เพื่อน
– kháw khàp rót pay hǎa phɨ̂an.
– She drives to see her friends.

ขับ…มา… (khàp…maa…) = drive here

Use ขับ (khàp) with มา (maa) to say that you drive to this place or you drive to this place to do something.

Structure(3) : ขับรถ + มา (khàp rót + maa)

คุณ จะ ขับ รถ มา ไหม
– khun ca khàp rót maa máy.
– Will you drive here?

ฉัน ขับ รถ มา
– chán khàp rót maa.
– I drive here.

เขา ขับ รถ มา กับ แฟน
– kháw khàp rót maa kàp fææn.
– He drives here with his partner.

เพื่อน ขับ รถ มา เล่น เกม กับ ผม ทุก อาทิตย์
– phɨ̂an khàp rót maa lên keem kàp phǒm thúk ʔaathít.
– My friend drives here to play games with me every week.