Close in Thai (ปิด สนิท ใกล้)

Update on:
close in Thai (ปิด สนิท ใกล้)

In English, the word close can be used as a verb or adjective. However, there are three different words for each function which are commonly used as the word close in Thai.

ปิด (pìt) – to close

ปิด (pìt) is a word to close, shut, or turn off something that has been opened or turned on. It is also used when you close a place or when a place stops operating (schools, shops, companies, etc.)

Structure(1) : ปิด ​(pìt) + something

แม่ ปิด ประตู
– mæ̂æ pìt pratuu.
– Mom closed the door.

ผม ปิด พัดลม แล้ว
– phǒm pìt phát-lom lǽæw.
– I already turn off the fan.

เขา ปิด คอมพิวเตอร์ แล้ว
– kháw pìt khomphíwtə̂ə lǽæw.
– He already shut down his computer.

Structure(2) : a place + ปิด (pìt) = A place stops operating

โรงเรียน ปิด วัน เสาร์ อาทิตย์
– rooŋ-rian pìt wan sǎw-ʔaathít.
– Schools close on weekends.

วันนี้ ไปรษณีย์ ปิด
– wan-níi praysanii pìt.
– Today, the post office is closed.

สนิท (sanìt) – to be close (in a relationship)

สนิท (sanìt) means to have a close relationship with someone. There are two different structures you can use to say it.

Structure(3) : สนิท (sanìt) + กับ (kàp) + someone

ผม ไม่ สนิท กับ พี่สาว
– phǒm mây sanìt kàp phîi-sǎaw.
– I am not close to my elder sister.

คุณ สนิท กับ ใคร ที่สุด ใน ครอบครัว
– khun sanìt kàp khray thîisùt nay khrɔ̂ɔp-khrua.
– Who are you closest to in the family?

Structure(4) : someone + กับ (kàp) + someone + สนิท กัน (sanìt kan)

ฉัน กับ เพื่อน คน นี้ สนิท กัน มาก
– chán kàp phɨ̂an khon níi sanìt kan mâak.
– I and this friend are very close.

ผม กับ พี่ชาย สนิท กัน มาก
– phǒm kàp phîi-chaay sanìt kan mâak.
– My brother and I are very close.

ใกล้ (klây) – to be close to (a place or time)

ใกล้ (klây) means to be close or near to a place, location, or position to show the distance.

บ้าน ฉัน อยู่ ใกล้ โรงพยาบาล
– bâan chán yùu klây rooŋ-phayaabaan.
– My house is close to the hospital.

เขา นั่ง ใกล้ ผม เกินไป
– kháw nâŋ klây phǒm kəən-pay.
– He sat too close to me.

รถ เรา จอด ใกล้ กัน
– rót raw cɔ̀ɔt klây kan.
– Our cars are parked close to each other.

ใกล้ (klây) means to be close or near to a certain time. It can be translated as the word almost or nearly in English as well.

ตอนนี้ ใกล้ 8 โมง แล้ว
– tɔɔn-níi klây 8 mooŋ lǽæw.
– Now it is close to 8 am.

น้องชาย ฉัน เรียน ใกล้ จบ แล้ว
– nɔ́ɔŋ-chaay chán rian klây còp lǽæw
– My younger brother is close to graduating.

ฉัน ดู หนัง ใกล้ จบ แล้ว
– chán duu nǎŋ klây còp lǽæw
– I almost finished watching the movie.