By myself (เอง คนเดียว) in Thai

Update on:
by myself in Thai

Are you getting confused with how to say by myself in Thai? When should it be คนเดียว (khon-diaw) and when should it be เอง (ʔeeŋ)? Let’s find out in this lesson!

คนเดียว (khon-diaw) – by myself, alone

Use this when you are all alone by yourself with nobody there.

Structure(1) : verb/adjective + คนเดียว (khon-diaw)

ยาย ผม อยู่ คนเดียว มา 20 ปี แล้ว
– yaay phǒm yùu khon-diaw maa 20 pii lǽæw.
– My grandma has been living alone for 20 years already.

ฉัน ไม่ ชอบ กิน ข้าว คนเดียว
– chán mây chɔ̂ɔp kin khâaw khon-diaw.
– I don’t like eating by myself.

เขา เศร้า คนเดียว
– kháw sâw khon-diaw
– She is sad alone.

เขา โมโห คนเดียว
– kháw moohǒo khon-diaw.
– He is angry alone. (Only him who gets angry.)

เอง (ʔeeŋ) – do something by myself

Use this word to say that you do or be something by yourself without help from anyone else. There are two ways you can say it as below.

Structure(2) : verb/adjective + เอง (ʔeeŋ)

ผม ทำ อาหาร เอง ตลอด
– phǒm tham ʔaahǎan ʔeeŋ talɔ̀ɔt.
– I always cook by myself.

น้องชาย เขา รวย เอง
– nɔ́ɔŋ-chaay kháw ruay ʔeeŋ.
– His younger brother gets rich by himself.

เขา ทา สี บ้าน เอง
– kháw thaa sǐi bâan ʔeeŋ.
– She painted the house by herself.

เขา ซ่อม รถ เอง
– kháw sɔ̂m rót ʔeeŋ.
– He fixed his car by himself.

Structure(3) : verb/adjective + ด้วยตัวเอง (dûay tua-ʔeeŋ)

ผม ทำ อาหาร ด้วยตัวเอง ตลอด
– phǒm tham ʔaahǎan dûay tua-ʔeeŋ talɔ̀ɔt.
– I always cook by myself.

น้องชาย เขา รวย ด้วยตัวเอง
– nɔ́ɔŋ-chaay kháw ruay dûay tua-ʔeeŋ.
– His younger brother gets rich by himself.

เขา ทา สี บ้าน ด้วยตัวเอง
– kháw thaa sǐi bâan dûay tua-ʔeeŋ.
– She painted the house by herself.

เขา ซ่อม รถ ด้วยตัวเอง
– kháw sɔ̂m rót dûay tua-ʔeeŋ.
– He fixed his car by himself.

เอง (ʔeeŋ) – to emphasize the subject own self

You use ʔeeŋ (เอง) right after the subject to emphasize it. Removing ʔeeŋ (เอง) from the sentence will not change the meaning or make the sentence wrong.

Structure(4) : noun/pronoun + เอง (ʔeeŋ)

แฟน ฉัน บอก ว่า เชียงราย สวย มาก แต่ ฉัน เอง ยัง ไม่เคย ไป
– fææn chán bɔ̀ɔk wâa chiaŋraay sǔay mâak, tæ̀æ chán ʔeeŋ yaŋ mây khəəy pay.
– My partner told me that Chiangrai is very beautiful, but I, myself, have never been there.

คุณ เอง ก็ ต้อง ดูแล สุขภาพ นะ
khun ʔeeŋ kɔ̂ɔ tɔ̂ŋ duu-lææ sùkkhaphâap ná.
You, yourself, also have to take care of your health.

ผม เอง ก็ ไม่ เข้าใจ เขา
phǒm ʔeeŋ kɔ̂ɔ mây khâw-cay khá.
I, myself, also didn’t understand him.

คุณ อย่า โกรธ ตัวเอง เลย เพราะ เขา เอง ก็ ผิด
– khun yàa kròot tua-ʔeeŋ ləəy phrɔ́ kháw ʔeeŋ kɔ̂ɔ phìt.
– Don’t blame yourself, because he, himself, is also to be blamed.

ตัวเอง (tua-ʔeeŋ) – to be affected by own action

Use this to show that you are affected by your own actions. With this expression, you need to use the word tua-ʔeeŋ (ตัวเอง) instead of ʔeeŋ (เอง) alone.

Therefore, this structure will be used with reflexive verbs such as to like, to love, to blame, to hurt, etc. The structure is as below.

Structure(5) : reflexive verb + ตัวเอง (tua-ʔeeŋ)

คุณ ควร รัก ตัวเอง
– khun khuan rák tua-ʔeeŋ.
– You should love yourself.

เขา ไม่เคย โทษ ตัวเอง
– kháw mây khəəy thôot tua-ʔeeŋ.
– He never blames himself.

ผม ทำ ตัวเอง เจ็บ
– phǒm tham tua-ʔeeŋ cèp
– I hurt myself.

ฉัน จะ รัก ตัวเอง มาก กว่า นี้
– chán ca rák tua-ʔeeŋ mâak kwàa níi.
– I will love myself more.

The difference between เอง (ʔeeŋ) and คนเดียว (khon-diaw)

เอง (ʔeeŋ) shows that a person does or is something by their skills, with the help of no one. On the other hand, คนเดียว (khon-diaw) emphasizes that the person is alone with no one around them.

ฉัน ทำ ขนมปัง เอง
– chán tham khanǒm-paŋ ʔeeŋ.
– I made bread by myself.

(The speaker made bread by herself without anyone’s help. But, there might be someone with her while she was making it. You don’t know if she was alone or not.)

ฉัน ทำ ขนมปัง คนเดียว
– chán tham khanǒm-paŋ khon-diaw.
– I made bread alone.

(The speaker made bread alone in the kitchen. No one else was there with her.)

2 thoughts on “By myself (เอง คนเดียว) in Thai”

Comments are closed.