Asking a question ‘Have you ever … ?’ in Thai language

Have you ever in Thai Language

This article shows you how to ask a question ‘Have you ever…? in Thai language and how to answer to this question properly. In English, this question pattern belongs to a present perfect tense which indicates an event that happened in the past. ‘Have you ever…?’ is a question asking about the past experience. When you want to ask this question in Thai, you will need the word เคย (khəəy) which can be translated as the word ‘ever’ in English.

You can see the structure as below.

– Subject + khəəy + verb/adjective + a question word
– ประธาน + เคย + กริยา/คำคุณศัพท์ + คำถาม
– Have you ever …. ?

For example:

– khun khəəy pay kɔ̀ samǔy máy
– คุณ เคย ไป เกาะ สมุย ไหม
Have you ever been to Samui Island?

– kháw khəəy pen fææn khun máy
– เขา เคย เป็น แฟน คุณ ไหม
Has she ever been your girlfriend?

– khun khəəy hěn nɔ́ɔŋ-sǎaw phǒm máy
– คุณ เคย เห็น น้องสาว ผม ไหม
Have you ever seen my younger sister?

How to answer to ‘Have you ever…? question

If your answer is ‘Yes, I have ever…’, then you will need to use the word khəəy (เคย). If your question will be ‘No, I have never…’, then you will say mây-khəəy (ไม่เคย) which is equivalent to the word never in English.

For example:

Question
– khun khəəy pay bâan kháw máy
– คุณ เคย ไป บ้าน เขา ไหม
Have you ever been to his house?


Yes Answer
– chán khəəy pay bâan kháw
– ฉัน เคย ไป บ้าน เขา
– I have been to his house.


No Answer
– chán mây-khəəy pay bâan kháw
– ฉัน ไม่เคย ไป บ้าน เขา
– I have never been to his house.

The example above shows the full proper sentence of the question and its response. In speaking, you will not need to say that long. You can just simply say:

Yes Answer
khəəy or khəəy pay
เคย หรือ เคยไป
Yes I have. or Yes, I have been.

No Answer
máy khəəy or mây khəəy pay
ไม่เคย หรือ ไม่เคยไป
Never or never been


Easy right? Now let’s see some more different types of sentences.

For example:

– khun khəəy pay prathêet ʔaray nay yúròop
– คุณ เคย ไป ประเทศ อะไร ใน ยุโรป
– What country in Europe you have visited?

– kháw khəəy pen phɨ̂an sanìt khun chây-máy
– เขา เคย เป็น เพื่อน สนิท คุณ ใช่ไหม
– She used to be your close friend right?

– khun khəəy ʔòk-hàk kìi khráŋ
– คุณ เคย อกหัก กี่ ครั้ง
– How many times have you had a heart broken?

From the above examples, you can see that the word kheey (เคย) is not only equivalent to the word ‘ever’ in English, but also to the word ‘used to’. In Thai language, kheey (เคย) is used to mention on an event that happened and finished in the past. It shows that the subject has experienced something before.

Let’s check you understanding of the question ‘Have you ever…?’ and how to use the word ‘kheey’ (เคย) in Thai.

Exercise

1.
A: Have you ever been to Thailand?
B: Yes.

A: khun khəəy pay prathêet Thai máy
(A: คุณ เคย ไป ประเทศ ไทย ไหม)

B: khəəy
(B: เคย)

2.
A: How many times you have been here?
B: I have been here already 3 times.

A: khun khəəy maa thîinîi kìi khráŋ
(A: คุณ เคย มา ที่นี่ กี่ ครั้ง)

B: phǒm khəəy maa thîinîi 3 khráŋ lǽæw
(B: ผม เคย มา ที่นี่ 3 ครั้ง แล้ว)

3.
A: Has she ever talked to you?
B: Never.

A: kháw khəəy khuy kàp khun máy
(A: เขา เคย คุย กับ คุณ ไหม)

B: mây khəəy
(B: ไม่เคย)

4.
A: Have you ever seen a ghost?
B: Never seen.

A: khun khəəy hěn phǐi máy
(A: คุณ เคย เห็น ผี ไหม)

B: mây khəəy hěn
(B: ไม่เคย เห็น)

5.
A: Has he ever written a fiction?
B: Yes he has.

A: kháw khəəy khǐan níyaay máy
(A: เขา เคย เขียน นิยาย ไหม)

B: khəəy
(B: เคย)

Let’s practice last exercise!

Exercise

1.
I have never wanted to study Thai language.

2.
She used to be rich, but now she is poor.

3.
I have heard this news long time ago.

4.
He used to be a good person.

5.
My mother has never taken a plane.

1.
phǒm / chán mâykhəəy yàak rian phaasǎa Thai
ผม / ฉัน ไม่เคย อยาก เรียน ภาษา ไทย

2.
kháw khəəy ruay, tæ̀æ tɔɔnníi kháw con
เขา เคย รวย แต่ ตอนนี้ เขา จน

3.
phǒm / chán khəəy dâay-yin khàaw níi naan lǽæw
ผม / ฉัน เคย ได้ยิน ข่าว นี้ นาน แล้ว

4.
kháw khəəy pen khon dii
เขา เคย เป็น คน ดี

5.
mæ̂æ chán / phǒm mây-khəəy nâŋ khrɨ̂aŋ-bin
แม่ ฉัน / ผม ไม่เคย นั่ง เครื่องบิน

Are these examples and practices help you understand more clearly about the question ‘Have you ever … ?’ and how to use the word ‘khəəy’ (เคย)? I hope this article is useful for you. Feel free to drop any questions or comments in the comments box below.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *