A Small Talk with Thai – คุยกับย่าช่วย

Talk with Thai
Talk with Thai

The first episode of A Small Talk with Thai presents a conversation between the host and Chuay Granny. Chuay Granny has spent her life working as a housekeeper for one family and become a part of them. She is now 86 years old and will turn 87 this year. Until now, she still grabs a broom every morning to clean up a yard.

Part 1 What do you like to do the most in a day?

ปาล์ม     :     ในหนึ่งวันย่าชอบทำอะไรที่สุด

ย่าช่วย   :      หุงข้าว หุงข้าวก่อนเลย ตื่นคว้าหม้อข้าวหุงก่อน

Palm     :     nay nɨ̀ŋ wan, yâa chɔ̂ɔp tham ʔaray thîi-sùt

Granny :    hǔŋ khâaw kɔ̀ɔn ləəy. tɨ̀ɨn maa khwáa mɔ̂ɔ khâaw hǔŋ kɔ̀ɔn.

Palm     :     What do you like to do the most in a day?

Granny  :     Cook rice. (I) cook rice first. After waking up (I) grab a rice cooker and cook it first.

Part 1 What don’t you like to do the most in a day?

ปาล์ม     :    แล้วไม่ชอบทำอะไรที่สุด

ย่าช่วย   :    ก็เราเดินไม่ได้หนะ ก็ไม่ชอบไปไหนอะ อยู่บ้าน ทำงานบ้าน

Palm     :    lǽæw mây chɔ̂ɔp tham ʔaray thîi-sùt

Granny :    kɔ̂ɔ raw dəən mây dâay nà, kɔ̂ɔ mây chɔ̂ɔp pay nǎy ʔa. yùu bâan, tham-ŋaan bâan.

Palm      :     And what don’t you like to do the most?

Granny  :    Well, I cannot walk, so I don’t like to go anywhere. Stay home, do the chores.

Part 2 Do you have a beloved possession?

ปาล์ม     :    แล้วย่ามีของรักของหวงไหม

ย่าช่วย   :    ก็มีพวกสร้อยพวกอะไรเนี่ย

ปาล์ม     :    อา…

ย่าช่วย   :    เออ ที่ใส่อย่างเนี่ย

Palm     :    lǽæw yâa mii khɔ̌ɔŋ-rák khɔ̌ɔŋ-hǔaŋ máy?

Granny :    kɔ̂ɔ mii phûak-sɔ̂y, phûak ʔaray nîa.

Palm     :    ʔaa…

Granny :    ʔəə thîi sây yàaŋ nîa.

Palm      :     And do you have any beloved possession/things?

Granny  :     Well, (I) have necklaces, something like those.

Palm      :     Ahhh

Granny  :    Yeah, (the one) that I’m wearing, like this. (pointing at the necklace she was wearing)

Part 3 What is the thing you never forget?

ปาล์ม     :    แล้วถ้าให้ย่านึกตอนเนี่ย มีเรื่องอะไรที่ย่าไม่เคยลืม

ย่าช่วย   :    ก็ไม่เคยลืมเรื่องเก่าๆ ไม่เคยลืม นำเที่ยว นำอะไร ก็เมื่อก่อนนี้ ย่าเป็นไอนั่นอะ เป็น เป็น นะ นำ เที่ยวอะ

ปาล์ม     :   นำเที่ยวคือย่าพาคนอื่นไปเที่ยวใช่ไหมคะ

ย่าช่วย   :    ก็เป็นคนนำเลย เช่ารถเช่าอะไรไปกัน

Palm     :  lǽæw… thâa hây yâa nɨ̂k tɔɔn nîa, mii rɨ̂aŋ ʔaray thîi yâa mây khəəy lɨɨm?

Granny :  kɔ̂ɔ mây khəəy lɨɨm rɨ̂aŋ kàw kàw, mây khəəy lɨɨm. nam thîaw, nam ʔaray. mɨ̂a-kɔ̀ɔn-níi yâa pen ʔay nân ʔa, pen… pen na… nam thîaw ʔa.

Palm     :  nam thîaw khɨɨ yâa phaa khon ʔɨ̀ɨn pay thîaw chây máy khá?

Granny :  kɔ̂ɔ pen khon nam ləəy. châw rót châw ʔaray pay kan.

Palm      :     And if (I) let you think right now, what is the thing you never forget?

Granny  :     Well, (I) never forget the past things, never forget. (I) led (people) on a trip. Before I was a … that thing, (I) was… was… led… led a trip.

Palm      :     Led a trip means you took people on a trip right?

Granny  :    Well, I was a person who lead (them). (I) rented a car rented whatever to go (on a trip).

Part 3 Did you have fun?

ปาล์ม     :  สนุกไหมย่า

ย่าช่วย   :  สนุกๆ ชอบที่สุด แต่นี่แก่แล้ว ไปไม่ไหวแล้ว เพื่อนฝูงหายหมด

ปาล์ม     :  แล้วเพื่อนฝูงย่าไปไหนอะ

ย่าช่วย   :  ก็ตายไปมั่ง อะไรมั่ง ก็แก่แล้วอะ ก่อนนี้ โห สาวๆ อะ ไปกัน ต่างจังหวัดหนะ ไปค้างไปอะไร เขาสุกิม เขาอะไร ไปนอนค้าง ไปอะไรกัน รู้ไหม เขาสุกิมตอนนั้นอะ ไอพวก พวกคนจีนหนะ มันขึ้น พอมันมากันอย่างเนี่ย คน อะ ไอ… แม่ชีอะนะ ต้องปอก ไอนั่นไว้ให้เลย … มันมากินไอนั่นอะ กินทุเรียน มันมากลางคืน รถมันมากลางคืน

Palm     :  sanùk máy yâa

Granny :  sanùk sanùk, chɔ̂ɔp thîi-sùt. tæ̀æ nîi kæ̀æ lǽæw, pay mây wǎy lǽæw. phɨ̂an fǔuŋ hǎay mòt.

Palm     :  lǽæw phɨ̂an fǔuŋ yâa pay nǎy ʔa

Granny : kɔ̂ɔ taay pay mâŋ, ʔaray mâŋ. kɔ̂ɔ kæ̀æ lǽæw ʔa. kɔ̀ɔn níi hǒo sǎaw sǎaw ʔa, pay kan tàaŋ caŋwàt nà. pay kháaŋ pay ʔaray. khǎw Sukim, khǎw ʔaray, pay nɔɔn kháaŋ, pay ʔaray kan.

rúu máy khǎw Sukim tɔɔn nán ʔa, ʔay phûak, phûak khon ciin nà, man khɨ̂n. phɔɔ man maa kan yàaŋ nîa, ʔa ʔay… mæ̂æ chii ʔa ná tɔ̂ŋ pɔ̀ɔk ʔay-nân wáy hây ləəy… man maa kin ʔay nân ʔa, kin thúrian. man maa klaaŋ-khɨɨn rót man maa klaaŋ-khɨɨn.

Palm      :     Was it fun?

Granny  :    Very fun. (I) like (it) the most, but now I am old. I could not go anymore. My friends are disappearing.

Palm      :    Where were your friends?

Granny  :  Well, some have passed away, because (we are) already old. Before, ho, (when we were) young ladies, (we) went together to a countryside, (we) stayed over night.

Do (you) know, Sukim Mountain at that time, those, those Chinese people, they went up (the mountain). When they came like this, a.. a… the nuns had to peel that thing (for them)… They came to eat that thing.  Eating durian. They came at night. Their car came at night.

Part 4 Aren’t you tired?

ปาล์ม     :   แล้วตอนนี้ย่าอยู่แต่บ้านทั้งวัน ทำงานบ้านทั้งวันเลย ไม่เหนื่อยหรอ

ย่าช่วย   :   มัน … พอเหนื่อยขึ้นมาก็นอนสักทีสิ ตื่นมาก็ทำต่อ

ปาล์ม     :   แล้ว…

ย่าช่วย   :   แค่นั้นเอง

Palm     :    lǽæw tɔɔn-níi yâa yùu tæ̀æ bâan tháŋ-wan. tham-ŋaan bâan tháŋ wan ləəy. mây nɨ̀ay lɔ̌ɔ.

Granny :   man… phɔɔ nɨ̀ay khɨ̂n maa kɔ̂ɔ nɔɔn sák thii sì. tɨ̀ɨn maa kɔ̂ɔ tham tɔ̀ɔ.

Palm     :   lǽæw…

Granny :   khæ̂æ nán ʔeeŋ.

Palm      :    And now that you stay home all day. Do the chores all day. Are you not tired?

Granny  :    It… when (I am) tired, then (I will) sleep once. (When I) wake up, (I) continue doing (it).

Palm      :    And…

Granny  :    That’s it.

Part 5 What makes you happy?

ปาล์ม     :   แล้วตอนนี้อะไรทำให้ย่ามีความสุข

ย่าช่วย   :   ก็เลี้ยงหมานี่แหละ สุขที่สุด เช้าก็ออกไปสั่งอาหาร ก็สั่งไก่ทอดอะไรต่ออะไร แล้วเขาก็เอามาส่ง สองวันสั่งที

Palm     :    læ̀æw tɔɔnníi ʔaray tham hây yâa mii khwaam-sùk?

Granny :   man… phɔɔ nɨ̀ay khɨ̂n maa kɔ̂ɔ nɔɔn sák thii sì. tɨ̀ɨn maa kɔ̂ɔ tham tɔ̀ɔ.

Palm     :   lǽæw…

Granny :   kɔ̂ɔ líaŋ mǎa nîi læ̀, sùk thîi sùt. cháaw kɔ̂ɔ ʔɔ̀ɔk pay sàŋ ʔaahǎan. kɔ̂ɔ sàŋ kày thɔ̂ɔt ʔaray tɔ̀ɔ ʔaray, lǽæw kháw kɔ̂ɔ ʔaw maa sòŋ. sɔ̌ɔŋ wan sàŋ thii.

Palm      :    And now what makes you happy?

Granny  :    Feeding the dogs. The happiest (thing). In the morning (I) go to order (dog’s) food. Well, order fried chicken and other things. And then they deliver (here). (I) order once in two days.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *