A Small Talk with Thai – คุยกับแปว

Talk with Thai
Talk with Thai

The second episode of A Small Talk with Thai presents a conversation between the host and Paew. Paew is a young lady in early 30 working for a private company in Thailand. Since the host and Paew know each other very well, the language they used are very casual.

In addition, since Paew has been using English language at work and with her foreign friends almost every day, you may hear she used few English words in her conversation instead of Thai words. It happens naturally among Thais who use English quite frequently.

Part 1 What do you like to do the most in a day?

ปาล์ม     :     ในหนึ่งวันน้องแปวชอบทำอะไรมากที่สุด

แปว       :      กิน

ปาล์ม     :      กิน

แปว       :      ค่ะ

ปาล์ม     :     โอเค ทำไมอะ

แปว       :      เพราะว่า รสชาติของของกินแต่ละวันมันแตกต่างกันออกไป ก็ชอบ กิน

Palm     :     nay nɨ̀ŋ wan, nɔ́ɔŋ Paew chɔ̂ɔp tham ʔaray mâak thîi-sùt.

Paew    :     kin

Palm     :     kin

Paew    :     khâ

Palm     :     okee, thammay ʔà ?

Paew    :     phrɔ́-wâa rót-châat khɔ̌ɔŋ khɔ̌ɔŋ-kin tæ̀æ lá wan man tæ̀æk-tàaŋ kan ʔɔ̀ɔk-pay, kɔ̂ɔ chɔ̂ɔp, kin.

Palm     :     In a day, what do you like doing the most?

Paew    :     Eat

Palm     :     Eat

Paew     :     Yes

Palm     :     Okay, why?

Paew     :     Because the flavors of the food is different in each day, so I like… to eat.

Part 2 What don’t you like to do the most in a day?

ปาล์ม     :     แล้วไม่ชอบทำอะไรที่สุดในหนึ่งวัน

แปว       :     ไม่ชอบ…

ปาล์ม     :     แบบ อืมม ไม่อยากทำอะ

แปว       :     นึกไม่ออกอะ

ปาล์ม     :     มีไหม

แปว       :     ไม่มีอะ นึกไม่ออก

ปาล์ม     :     จริงอะ

แปว       :     ถ้าแบบนึกถึงไวๆ เลยก็คือไม่ชอบ แบบ กินของไม่อร่อย

ปาล์ม     :    โอเค

แปว       :     จริงๆ มันเป็นคำตอบแรก คำตอบแรกที่ออกมาเลย แต่ว่าแบบ เดี๋ยวจะหาว่าแบบ คิดแต่เรื่องกิน

Palm     :     lǽæw mây chɔ̂ɔp tham ʔaray thîi-sùt nay nɨ̀ŋ wan?

Paew    :     mây chɔ̂ɔp…

Palm     :     bæ̀p ʔɨɨm mây yàak tham ʔà.

Paew    :     nɨ́k mây ʔɔ̀ɔk ʔà.

Palm     :     mii máy?

Paew    :     mây mii ʔà, nɨ́k mây ʔɔ̀ɔk.

Palm     :     ciŋ ʔà ?

Paew    :     thâa bæ̀p nɨ́k thɨ̌ŋ way way ləəy kɔ̂ɔ khɨɨ mây chɔ̂ɔp, bæ̀p, kin khɔ̌ɔŋ mây ʔarɔ̀y.

Palm     :    ʔoo-khee.

Paew    :     ciŋ ciŋ man pen kham-tɔ̀ɔp ræ̂æk, kham-tɔ̀ɔp ræ̂æk thîi ʔɔ̀ɔk maa ləəy, tæ̀æ-wâa bæ̀p dǐaw ca hǎa wâa bæ̀p, khít tæ̀æ rɨ̂aŋ kin.

Palm     :      And what don’t you like to do the most the most?

Paew    :      don’t like…

Palm     :      like umm don’t want to do it.

Paew     :     Cannot think of one.

Palm     :      Really?

Paew     :     If, like, think of it quickly, I do not like, like…, eating not tasty food.

Palm     :      Okay

Paew     :     Actually it was the first answer, the first answer that came out right away, but, like, (you) will say, like, (I) only think about eating.

Part 3 Do you have a beloved possession?

ปาล์ม     :    โอเค แล้ว น้องแปวมีของรักไหม ของรักของหวงอะไรแบบเนี่ย

แปว       :     มีค่ะ เป็นตุ๊กตา หลายตัว

ปาล์ม     :    อืมม มีตุ๊กตาประมาณกี่ตัว

แปว       :     นับไม่ได้ คิดว่าเกินยี่สิบตัวค่ะ

ปาล์ม     :     ซื้อหรอ

แปว       :     ทั้งซื้อและมีคนให้ค่ะ

ปาล์ม     :    อืมม แล้วน้องแปวทำอะไรกับตุ๊กตาอะ

แปว       :     ก็เอาเขามานอนบนเตียง บนเตียงจะมีประมาณไม่เกินสิบตัวค่ะ มีพื้นที่ให้ประมาณนั้น ที่เหลือจะอยู่ในตู้ หรือถ้า แบบ เออ เป็นตัวที่ได้มาแล้วไม่โปรดปรานมากก็จะเอาไปให้แม่ค่ะ

Palm     :    ʔookhee, lǽæw nɔ́ɔŋ Paew mii khɔ̌ɔŋ rák máy? khɔ̌ɔŋ rák khɔ̌ɔŋ hǔaŋ ʔaray bæ̀æp nîa.

Paew    :     mii khâ. pen túkataa lǎay tua.

Palm     :    ʔɨɨm… mii túktaa pramaan kìi tua?

Paew    :     náp mây dâay. khít wâa kəən yîi-sìp tua khâ.

Palm     :     sɨ́ɨ lɔ̌ɔ?

Paew    :     tháŋ sɨ́ɨ lǽ mii khon hây khâ.

Palm     :    ʔɨɨm lǽæw nɔ́ɔŋ Paew tham ʔaray kàp túktaa ʔà?

Paew    :     kɔ̂ɔ ʔaw kháw maa nɔɔn bon tiaŋ. bon tiaŋ ca mii pramaan mây kəən sìp tua khâ. mii phɨ́ɨn thîi hây pramaan nán. thîi lɨ̌a ca yùu nay tûu. rɨ̌ɨ thâa bæ̀p ʔəə pen tua thîi dâay maa lǽæw máy pròot praan mâak, kɔ̂ɔ ca ʔaw pay hây mæ̂æ khâ.

Palm     :     Okay. And do you have beloved possession? Beloved or treasured objects. Something like this.

Paew    :     Yes I do. It is a doll. Many dolls.

Palm     :     Umm… How many dolls do you have?

Paew     :    Cannot count. (I) think more than 20 dolls.

Palm     :     (You) bought (them)?

Paew     :     Both buying and getting from people.

Palm     :     Umm, and what do you do with the dolls?

Paew     :    Well, (I) take them to sleep in my bed. In the bed, there will be about not more than 10 dolls. (The bed) has the area about that much. The rest will be in a cupboard or if, like… umm… the ones that (I) got but is not much favorite, then I will give it to my mother.

Part 4 What is the thing you never forget?

ปาล์ม     :     อืมม แล้วถ้าให้นึกตอนนี้เลยเนี่ย มีเรื่องอะไรที่อยู่ในความทรงจำตลอดเลย ไม่เคยลืมเลย

แปว       :     ตอนเด็กๆหนูเคยเอาดินผสมน้ำ ชงให้พี่ชายกินค่ะ แล้วมันหน้าตาเหมือนไมโลมากๆ แล้วเขาก็กิน หนู…

ปาล์ม     :     แกล้ง คือ แกล้งพี่

แปว       :     ช่าย แต่หนูประทับใจ เอ่อ ที่มันเหมือนไมโลชงมากเลยค่ะ

ปาล์ม     :     แล้ว… พี่เป็นยังไงอะ

แปว       :     ก็… โมโห แต่ว่าดูดไปแล้วนะคะ

Palm     :    ʔɨɨm lǽæw thâa hây nɨ́k tɔɔn-níi ləəy nîa, mii rɨ̂aŋ ʔaray thîi yùu nay khwaam-soŋ-cam talɔ̀ɔt ləəy? mây khəəy lɨɨm ləəy.

Paew    :    tɔɔn dèk dèk nǔu khəəy ʔaw din phasǒm náam choŋ hây phîi-chaay kin khâ. lǽæw man nâa taa mɨ̌an mayloo mâak mâak, lǽæw kháw kɔ̂ɔ kin. nǔu…

Palm     :    klæ̂æŋ khɨɨ klæ̂æŋ phîi

Paew    :    châay, tæ̀æ nǔu pratháp-cay, ʔə̀ə, thîi man mɨ̌an mayloo choŋ mâak ləəy khâ.

Palm     :    lǽæw… phîi pen yaŋŋay ʔa?

Paew    :    kɔ̂ɔ… moohǒo, tæ̀æ-wâa dùut pay lǽæw ná khá.

Palm     :     Umm, if I let you think right now, what is a memorable moment which (you) never forget?

Paew    :     When I was a kid, I once mixed some soil with water, stirred it, and gave my elder brother to drink. And it looked like Milo drink so much, and he drank it. I…

Palm     :     Teasing, it was to tease your elder sibling.

Paew     :    Yes, but I was impressed, umm, that it looked like a stirred Milo drink so much.

Palm     :     And… how was your brother?

Paew     :    Well… angry, but (he) already sucked it.

Part 5 What makes you happy?

ปาล์ม     :    อี๋… โอเค ถ้าให้แปวตอบแบบไม่ต้องคิดเยอะเลยนะ อะไรทำให้แปวมีความสุข

แปว       :    อืม… ได้เล่น แบบ เล่นอะไรก็ได้อะค่ะ ถ้ารูทีนหน่อยก็แกล้งหมา ก็จะ รู้สึกเอ็นจอย แฮปปี้

ปาล์ม     :    อืม… ก็คือเล่นกับหมา

แปว       :    ใช่

Palm     :    ʔǐi… okee. thâa hây Paew tɔ̂ɔp bæ̀æp mây tɔ̂ŋ khít yə́ ləəy ná, ʔaray tham-hây Paew mii khwaam-sùk?

Paew    :    ʔɨɨm… dâay lên, bæ̀p, lên ʔaray kɔ̂ɔ dâay ʔa khâ. thâa ruuthiin nɔ̀y kɔ̂ɔ klæ̂æŋ mǎa, kɔ̂ɔ ca rúu-sɨ̀k enjɔɔy, hǽppîi.

Palm     :   ʔɨɨm… kɔ̂ɔ khɨɨ lên kàp mǎa.

Paew    :   chây.

Palm     :     Ew… okay. If I let you answer in a way that you don’t need to think too much, what makes you happy?

Paew    :     Um… get to play, like, play anything. If routinely, (I) tease (my) dogs, then I feel enjoyable and happy.

Palm     :     Um… so playing with your dogs.

Paew     :    Yes.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *