A Small Talk with Thai – คุยกับสปาย

Talk with Thai
Talk with Thai

The third episode of A Small Talk with Thai presents a conversation between the host and Spy. Spy is a 30 year old writer who loves taking a nap the most. He was born in Bangkok and currently lives there.

Part 1 What do you like to do the most in a day?

ปาล์ม: ในหนึ่งวันปายชอบทำอะไรมากที่สุด

สปาย: ในหนึ่งวันชอบทำอะไรมากที่สุด ชอบนอนเล่นเกมส์ นอนดูทีวี พักผ่อนจากการเครียดทำงานมาทั้งวัน

Palm: nay nɨ̀ŋ wan Paay chɔ̂ɔp tham ʔaray mâak thîi-sùt.

Spy: nay nɨ̀ŋ wan chɔ̂ɔp tham ʔaray mâak thîi-sùt. chɔ̂ɔp nɔɔn lên keem, nɔɔn duu thii-wii, phák-phɔ̀n càak kaan khrîat tham-ŋaan maa tháŋ wan.

Palm: What do you like to do the most in a day?

Spy: What do I like to do the most in a day… I like laying down playing game, laying down watching TV, taking rest from a whole day being stressful with work.

Part 2: What don’t you like to do the most in a day?

ปาล์ม: แล้วไม่ชอบทำอะไรมากที่สุด

สปาย: แล้วไม่ชอบทำอะไรมากที่สุด ไม่ชอบคิดว่าเย็นนี้จะต้องกินอะไรดี มันคิดไม่ออก แล้วก็จะเถียงกับแฟนประจำว่า กินอะไรดี อะไรก็ได้

Palm: lǽæw mây chɔ̂ɔp tham ʔaray mâak thîi-sùt.

Spy: lǽæw mây chɔ̂ɔp tham ʔaray mâak thîi-sùt? mây chɔ̂ɔp khít wâa yen níi ca tɔ̂ŋ kin ʔaray dii. man khít mây ʔɔ̀ɔk. lǽæw kɔ̂ɔ ca thǐaŋ kàp fææn pracam wâa kin ʔaray dii. ʔaray kɔ̂ɔ dâay.

Palm:  And what don’t you like to do the most?

Spy:  And what don’t I like to do the most… I don’t like to think of what to eat this evening. I cannot think of any. And then I will argue with my partner regularly of what is good to eat. Whatever…

Part 3 Beloved Possession

ปาล์ม: ปายมีของรักของหวงไหม

สปาย: ของรักของหวงมีอย่างเดียวในชีวิตก็คือ เป็นตุ๊กตาที่ได้มาตั้งแต่ตอนเกิด เวลาจะไปนอนที่ไหนก็จะพกตุ๊กตาตัวนี้ไปนอนกอดตลอด หรือพกไว้เวลานอนก็อาจจะจับๆ มันให้รู้ว่า เอ๊อ มันยังอยู่ข้างๆ

Palm: Paay mii khɔ̌ɔŋ rák khɔ̌ɔŋ hǔaŋ máy.

Spy:  khɔ̌ɔŋ rák khɔ̌ɔŋ hǔaŋ mii yàaŋ diaw nay chiiwít khɨɨ, pen túktaa thîi dâay maa tâŋ-tæ̀æ tɔɔn kə̀ət. weelaa ca pay nɔɔn thîi-nǎy kɔ̂ɔ ca phók túk-taa tua níi pay nɔɔn kɔ̀ɔt talɔ̀ɔt, rɨ̌ɨ phók wáy weelaa nɔɔn kɔ̂ɔ ʔàat-ca càp man hây rúu wâa, ʔə́ə, man yaŋ yùu khâaŋ khâaŋ.

Palm: Do you have a beloved possession?

Spy: There is only one beloved possession in my life is, and it’s a doll which I got since I was born. When I go to sleep anywhere, I will always bring this doll to cuddle when I sleep. Or I have it next to me, when I sleep I may hold it so I know that, um, it’s still here next to me.

Part 3.1 Does it get a name?

ปาล์ม: ตุ๊กตาตัวนี้มีชื่อไหม

สปาย: ตอนเด็กๆ ก็ไม่เคยตั้งชื่อมันนะ แต่พอโตมามันเน่า ก็เลยเรียกมันว่าอีเน่า จริงๆ มันคือกระต่ายแต่ทุกวันนี้ไม่มีใครดูออกเลยว่ามันคือกระต่าย

Palm: túktaa tua níi mii chɨ̂ɨ máy,

Spy: tɔɔn dèk dèk kɔ̂ɔ mây khəəy tâŋ chɨ̂ɨ man ná, tæ̀æ phɔɔ too maa man nâw, kɔ̂ɔ ləəy rîak man wâa ʔii nâw. ciŋ ciŋ man khɨɨ kratàay tæ̀æ thúk wan níi mây mii khray duu ʔɔ̀ɔk ləəy wâa man khɨɨ kratàay.

Palm: Does this doll have a name?

Spy: When I was young I never gave a name to it, but as I have grown up, it has become worn-out, so I call it ‘Miss worn-out’. Actually, it is a rabbit but today nobody recognizes it as a rabbit.

Part 3.2 Why do you love it the most?

ปาล์ม:  แล้วปายมีเหตุผลที่รักตุ๊กตาตัวนี้ที่สุดไหม

สปาย: คิดว่าน่าจะเป็นเพราะความผูกพันตั้งแต่เกิด คือเราเกิดวันที่ 24 เราได้ตุ๊กตาตัวนี้มาวันที่ 26 ห่างกัน 2 วัน ตั้งแต่นั้นแม่ก็เอาตุ๊กตาตัวนี้มา เลี้ยง… แบบ จับให้มันวางอยู่ข้างๆ ตัวเราตั้งแต่เด็ก

พอโตขึ้นมาจำความได้ก็มีมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแล้วอะ จนเราโตขึ้นมา ก็มัน ก็มีมันอยู่ในทุกๆ ช่วงเวลา ทุกๆ วันที่เราจะต้องนอน จะต้องมีอีเน่าตัวนี้อยู่ด้วย ก็มันคือส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้ว ถ้าขาดมันไปก็คงจะเสียใจมากๆ ทรมานเลยแหละ

Palm: lǽæw Paay mii hèet-phǒn thîi rák túkkataa tua níi thîi-sùt máy.

Spy:  khít wâa nâa ca pen phrɔ́ khwaam-phùuk-phan tâŋ-tæ̀æ kə̀ət. khɨɨ raw kə̀ət wan-thîi yîi-sìp-sìi, raw dâay túkataa tua níi maa wan-thîi yîi-sìp-hòk hàaŋ-kan sɔ̌ɔŋ wan. tâŋ-tæ̀æ nán mæ̂æ kɔ̂ɔ ʔaw túkataa tua níi maa líaŋ… bæ̀p càp hây man waaŋ yùu khâaŋ khâaŋ tua raw tâŋ-tæ̀æ dèk.

phɔɔ too khɨ̂n maa cam khwaam dâay kɔ̂ɔ mii man pen sùan nɨ̀ŋ khɔ̌ɔŋ chiiwít lǽæw ʔà. con raw too khɨ̂n maa, kɔ̂ɔ man, kɔ̂ɔ mii man yùu nay thúk thúk chûaŋ weelaa, thúk thúk wan thîi raw ca tɔ̂ŋ nɔɔn, ca tɔ̂ŋ mii ʔii nâw tua níi yùu dûay. kɔ̂ɔ man khɨɨ sùan nɨ̀ŋ khɔ̌ɔŋ chiiwít pay lǽæw, thâa khàat man pay kɔ̂ɔ khoŋ ca sǐa-cay mâak mâak. thɔramaan ləəy læ̀.

Palm: And do you have any reasons for loving this doll the most?

Spy: I think it is because of the attachment since (I was) born. It’s like, I was born on 24th and I got this doll on 26th, 2 days apart. Since then, my mom took this doll to feed… like (she) put it next to my body since I was a little kid.

When I grew up enough to remember things, this doll had already been a part of my life. Until now that I am a grown up, It has been in every moment of time, every day that I will have to sleep. I will need to have this ‘worn-out’ with me. It is already a part of my life. If I lost it, I will be very sad, a real suffering I can say.

Part 4 Unforgettable moment

ปาล์ม: ถ้าให้ปายนึกถึงเรื่องนึงที่ในชีวิตนี้ไม่เคยลืมเลยเนี่ย จะเป็นเรื่องอะไร

สปาย: ตอน… มันจะมีอยู่ช่วงนึง ช่วง ป.1 หรือ ป.2 พ่อซื้อตุ๊กตาตัวใหม่มาให้ ก็ตอนนั้นก็ทำเป็นเก่ง บอกพ่อว่า เอากระต่ายไปเก็บเลย เอาไปทิ้งเลยก็ได้ มีตัวใหม่แล้ว ไม่เอาตัวเก่า

แต่สุดท้ายผ่านไปประมาณ 4-5 วัน ก็ร้องไห้ไปบอกพ่อว่า พ่อทิ้งกระต่ายไปรึยัง คิดถึงมัน ทนไม่ได้ ให้พ่อไปหาเอากลับ แต่พ่อก็บอกว่า คิดไว้แล้วแหละ ว่าต้องเป็นอย่างนี้ พ่อก็เลยเก็บเอาไว้ในลิ้นชัก

Palm: thâa hây Paay nɨ́k thɨ̌ŋ rɨ̂aŋ nɨŋ thîi nay chiiwít níi mây khəəy lɨɨm ləəy nîa, ca pen rɨ̂aŋ ʔaray

Spy:  tɔɔn… man ca mii yùu chûaŋ nɨŋ, chûaŋ pɔɔ nɨ̀ŋ rɨ̌ɨ pɔɔ sɔ̌ɔŋ, phɔ̂ɔ sɨ́ɨ túkataa tua mày maa hây. kɔ̂ɔ tɔɔn-nán kɔ̂ɔ tham pen kèŋ, bɔ̀ɔk phɔ̂ɔ wâa “ʔaw kratàay pay kèp ləəy, ʔaw pay thíŋ ləəy kɔ̂ɔ dâay. mii tua mày lǽæw, mây ʔaw tua kàw.”

tæ̀æ sùt-tháay, phàan pay pramaan sìi hâa wan, kɔ̂ɔ rɔ́ɔŋ hâay pay bɔ̀ɔk phɔ̂ɔ wâa “phɔ̂ɔ thíŋ kratàay pay rɨ́-yaŋ khít-thɨ̌ŋ man.” thon mây dâay. hây phɔ̂ɔ pay hǎa ʔaw klàp. tæ̀æ phɔ̂ɔ kɔ̂ɔ bɔ̀ɔk wâa khít wáy lǽæw læ̀æ, wâa tɔ̂ŋ pen yàaŋ níi. phɔ̂ɔ kɔ̂ɔ ləəy kèp ʔaw wáy nay lín-chák.

Palm: If I ask you to think of one moment in your life that you never forget, what will it be?

Spy:  When… there was a time around Grade 1 or Grade 2. My dad bought a new doll for me. That time I was showing off  (that I did not care my old doll anymore). I told my dad “You can kept the rabbit. You can even throw it away. I have got a new one. I do not want the old one.”

But finally, after 4-5 days had passed, I cried and went to my dad and said “Have you already thrown the rabbit away? I missed it.” I could not bear missing it. So I asked my dad to look for it and take it back. But my dad told me that he had already thought it was going to be like this, so he kept it in a drawer for me.

Part 5 Today happiness

ปาล์ม: โอเค คำถามสุดท้ายนะ ทุกวันนี้อะไรทำให้ปายมีความสุข

สปาย: ทุกวันนี้สิ่งที่ทำให้มีความสุขคือ การได้ออกจากห้อง การได้ออกจากบ้าน การได้ออกไปข้างนอก เพราะว่าโควิดมันทำให้เราต้องอยู่ห้อง มาเนิ่นนานเหลือเกิน ทำงานอยู่ที่บ้าน ไม่ให้ออกไปไหนเลย ไม่ได้เจอคน เมื่อไหร่ที่เราได้ออกไปข้างนอกนั่นแหละ คือความสุข

Palm: ʔoo-khee, kham-thǎam sùt-tháay ná. thúk-wan-níi, ʔaray tham hây paay mii khwaam-sùk

Spy: thúk-wan-níi sìŋ thîi tham hây mii khwaam-sùk khɨɨ, kaan dâay ʔɔ̀ɔk càak hɔ̂ŋ, kaan dâay ʔɔ̀ɔk càak bâan,  kaan dâay ʔɔ̀ɔk pay khâaŋ-nɔ̂ɔk. phrɔ́-wâa Covid man tham hây raw tɔ̂ŋ yùu hɔ̂ŋ maa nə̂ən-naan lɨ̌a kəən. tham-ŋaan yùu thîi bâan. mây hây ʔɔ̀ɔk pay nǎy ləəy, mây dâay cəə khon. mɨ̂a-rày thîi raw dâay ʔɔ̀ɔk pay khâaŋ-nɔ̂ɔk nân læ̀, khɨɨ khwaam-sùk.

Palm:  Okay, the last question. What makes you happy today?

Spy:  Today what makes me happy is having a chance to leave my room, to leave my house, to go outside, because Covid makes me staying in my room for a long long time. I work at home, do not go anywhere, and do not meet people. Whenever I get a chance to go out, that is the happiness.

2 thoughts on “A Small Talk with Thai – คุยกับสปาย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *