A Small Talk with Thai – คุยกับพี่หนึ่ง

small talk
small talk

The forth episode of A Small Talk with Thai presents a conversation between the host and phîi Nueng. phîi Nueng, Thipakorn Boonum, 59 years old, currently works as a sub-editor at The Standard news channel. Most importantly, he is a single man who has always enjoyed living his life to the best.

Part 1 What do you like to do the most in a day?

ปาล์ม : คำถามแรกนะคะ อะไรคือสิ่งที่พี่หนึ่งชอบทำที่สุดในหนึ่งวัน

พี่หนึ่ง: ก็คงต้องเป็นเรื่องงานที่เรารับผิดชอบ แต่ว่าเมื่อทำเสร็จแล้ว หรือว่ามีช่วงเวลาว่างก็จะชอบอ่านหนังสือ แล้วก็ แต่ว่า ทุกเช้าเนี่ย ยังไงทุกเช้าก็ต้องออกกำลังกาย ถ้าเป็นวันธรรมดาก็จะใช้วิธีวิ่งหรือเดินภายในบ้านซึ่งมีบริเวณ แต่ถ้าเป็นวันหยุดตอนเช้าก็จะปั่น ก็จะถีบจักรยานอะ ปั่นจักรยานรอบเมือง แล้วก็ ก็กลับมาทำงาน แต่ถ้าเป็นวันหยุดเนี่ย นอกจากออกกำลังกายแล้วก็จะ ออกไปหาอาหารอร่อยๆ กิน แล้วก็อ่านหนังสืออะ ก็ชีวิตก็จะวนเวียนอยู่อย่างเงี่ย งาน ออกกำลังกาย อ่านหนังสือ หาอะไรอร่อยๆ กิน

Palm: kham thǎam ræ̂æk ná khá. ʔaray khɨɨ sìŋ thîi phîi Nueng chɔ̂ɔp tham thîi-sùt nay nɨ̀ŋ wan.

phîi Nueng: kɔ̂ɔ khoŋ tɔ̂ŋ pen rɨ̂aŋ ŋaan thîi raw ráp-phìt-chɔ̂ɔp. tæ̀æ-wâa mɨ̂a tham sèt lǽæw rɨ̌ɨ wâa mii chûaŋ weelaa wâaŋ kɔ̂ɔ ca chɔ̂ɔp ʔàan nǎŋsɨ̌ɨ. lǽæw-kɔ̂ɔ… tæ̀æ-wâa thúk cháaw nîa, yaŋŋay thúk cháaw kɔ̂ɔ tɔ̂ŋ ʔɔ̀ɔk-kamlaŋ-kaay. thâa pen wan thammadaa kɔ̂ɔ ca cháy wíthii wîŋ rɨ̌ɨ dəən phaay-nay sɨ̂ŋ mii bɔriween. tæ̀æ thâa pen wan-yùt, tɔɔn-cháaw kɔ̂ɔ ca pàn, kɔ̂ɔ ca thîip càkkrayaan ʔa, pàn càkkrayaan rɔ̂ɔp mɨaŋ, lǽæw-kɔ̂ɔ, kɔ̂ɔ klàp maa tham-ŋaan. tæ̀æ thâa pen wan yùt nîa, nɔ̂ɔk-càak ʔɔ̀ɔk-kam-laŋ kaay lǽæw kɔ̂ɔ ca ʔɔ̀ɔk pay hǎa ʔaahǎan ʔarɔ̀y ʔarɔ̀y kin, lǽæw-kɔ̂ɔ ʔàan nǎŋ-sɨ̌ɨ ʔa. kɔ̂ɔ chiiwít kɔ̂ɔ ca won-wian yùu yàaŋ-ŋîa ŋaan, ʔɔ̀ɔk-kam-laŋ-kaay, ʔàan nǎŋ-sɨ̌ɨ, hǎa ʔaray ʔarɔ̀y ʔarɔ̀y kin.

Palm: So, first question. What is the thing that you like to do the most in a day?

Nueng: It probably be the work that I am responsible for. But when I finish it or I have some free time, I like reading books, and then… But every morning, no matter what, I have to exercise. If it is a weekday, I will run or walk inside my house which has an area. But if it is a day off, I will ride a bicycle in the morning. I will ride around the city, and then come back to work. But if it is a day off, aside from exercising, I will go out to find tasty food to eat, and then read a book. My life is running in a loop like this. Work, exercise, read books, find tasty food to eat.

Part 2: What don’t you like to do the most in a day?

ปาล์ม : โอเคค่ะ แล้วสิ่งที่ไม่ชอบหละคะ

พี่หนึ่ง: เอาจริงๆ สิ่งที่ไม่ชอบทำไม่มีนะ เออ ไม่มี ปกติจะทำเฉพาะสิ่งที่ ที่ทำอะ เออ เอาจริงๆ แต่ละวันไม่มีสิ่งที่ไม่ชอบทำ ไม่มี

Palm: ʔookhee khâ. lǽæw sìŋ thîi mây chɔ̂ɔp lâ khá.

phîi Nueng: ʔaw ciŋ ciŋ sìŋ thîi mây chɔ̂ɔp tham mây mii ná. ʔəə mây mii. pòkkatì ca tham chaphɔ́ sìŋ thîi thîi tham ʔà. ʔəə ʔaw ciŋ ciŋ tæ̀æ lá wan mây mii sìŋ thîi mây chɔ̂ɔp tham, mây mii.

Palm: Okay. How about the thing you don’t like doing?

Nueng: In fact, there is nothing I don’t like doing, um, nothing. Normally I will do only things that, that I do. Yeah. In fact, in each day there is nothing I don’t like doing, nothing.

Part 3 Beloved Possession

ปาล์ม : พี่หนึ่งมีของรักของหวงไหมคะ

พี่หนึ่ง :  หนึ่ง หนังสือ สอง แผ่นซีดี เอ่อ แผ่นดีวีดีหนังอะ ซึ่งยุค ยุคนี้มันอาจจะเชยละ ยุคนี้อาจจะ เขาไม่ได้ใช้กันละ อาจจะดูด้วยโปรแกรมอื่น แต่ว่า คิดว่ายังเป็น ก็หนังสือกับซีดีเพลง แผ่นซีดี แผ่นหนัง สามอย่างเนี่ย

Palm: phîi Nueng mii khɔ̌ɔŋ rák khɔ̌ɔŋ hǔaŋ máy khá

phîi Nueng: nɨ̀ŋ nǎŋsɨ̌ɨ, sɔ̌ɔŋ phæ̀n CD ʔə̀ə phæ̀n DVD nǎŋ ʔa. sɨ̂ŋ yúk… yúk níi man ʔàat ca chəəy lá. yúk níi ʔàat-ca kháw mây-dâay cháy kan lá. ʔàat-ca duu dûay program ʔɨ̀ɨn. tæ̀æ-wâa, khít-wâa yaŋ pen kɔ̂ɔ nǎŋsɨ̌ɨ kàp CD phleeŋ, phæ̀n CD, phæ̀n nǎŋ, sǎam yàaŋ nîa.

Palm: Do you have a beloved possession?

Nueng: Firstly, a book. Secondly, movie CD um.. movie DVD, which this era it might be already outdated. Today, maybe, they do not use it anymore. Maybe (they) watch (movies) by other programs. But (for me), I think (my beloved possession) is still a book, a music and movie CD or DVD.

ปาล์ม : พี่คิดว่าตัวเองมีหนังสือประมาณกี่เล่มคะ

พี่หนึ่ง : สามพันกว่าเล่ม เยอะมาก หนังนี่ก็มี ที่บ้านมีพันกว่าเรื่องได้นะ อืมที่เป็นซีดีนะ

Palm: phîi khít-wâa tua-ʔeeŋ mii nǎŋ-sɨ̌ɨ pramaan kìi lêm khá.

phîi Nueng: sǎam phan kwàa lêm. yə́ mâak. nǎŋ nîi kɔ̂ɔ mii, thîi bâan mii phan kwàa rɨ̂aŋ dâay ná. ʔɨɨm thîi pen CD ná.

Palm: How many books do you think you have?

Nueng: 3,000 somethings. Lots of it. (I) also have movies. There are 1,000 somethings movie CDs at my home.

Part 4 Unforgettable moment (Part 1)

ปาล์ม : โอเคค่ะ แล้วถ้าให้พี่หนึ่งนึกถึงความทรงจำที่ไม่เคยลืมเลย นึกถึงเรื่องอะไรคะ

พี่หนึ่ง : จริงๆ คำถามนี้ตอบยากนะ แต่ถ้าให้เลือกจริงๆ เนี่ย ก็คือ เคยไปเที่ยวนิวซีแลนด์ เมื่อสาม… ประมาณสามสิบปีก่อน

คือหลังจากนั้นพี่ก็มีโอกาสไปหลายประเทศ แต่ว่าทั้งทำงานเรื่องข่าวทั้งไปเที่ยวด้วย แต่ว่าประทับใจนิวซีแลนด์

Palm: ʔoo-khee khâ. lǽæw thâa hây phîi Nueng nɨ́k thɨ̌ŋ khwaam-soŋ-cam thîi mây khəəy lɨɨm ləəy. nɨ́k-thɨ̌ŋ rɨ̂aŋ ʔaray khá.

phîi Nueng: ciŋ ciŋ kham-thǎam níi tɔ̀ɔp yâak ná. tæ̀æ thâa hây lɨ̂ak ciŋ ciŋ nîa kɔ̂ɔ khɨɨ khəəy pay thîaw New Zealand mɨ̂a sǎam sìp pii kɔ̀ɔn.

khɨɨ lǎŋ-càak-nán phîi kɔ̂ɔ mii ʔookàat pay lǎay prathêet. tæ̀æ-wâa tháŋ tham-ŋaan rɨ̂aŋ khàaw tháŋ pay thîaw dûay. tæ̀æ-wâa pratháp-cay New Zealand.

Palm: Okay, and if I’d like you to of one unforgettable memory, what would you think of?

Nueng: Actually this question is hard to answer. But if I have to choose, it is… (I) have been to New Zealand three… around thirty years ago.

Well, after that (trip), I have got opportunities to visit many countries, but both for (my) news job and traveling as well. But I was impressed by New Zealand.

Part 4 Unforgettable moment (Part 2)

พี่หนึ่ง : ตอนนั้นมันสามสิบปีก่อน แล้วก็ คือมันเป็นประเทศที่เงียบ แต่ตอนนี้ไม่รู้นะ ไม่รู้ว่าเป็นไง แต่คิดว่ายัง ยังไม่เปลี่ยนมาก คือเป็นประเทศที่เงียบสงบ

แล้วก็ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมคุณภาพชีวิตประชากรดี แล้วก็ แล้วก็จะเป็น จะเป็นเมืองที่ เอ้ย จะเป็นประเทศที่แบบ เวลาจัดอันดับเมืองหรือประเทศที่มีความสุขในโลก มันก็จะติดอันดับต้นๆ ของโลก อะไรประมาณเนี่ย คุณภาพชีวิตมนุษย์อะไรอย่างเงี่ย

รู้สึกพอไปแล้วจะรู้สึกว่า เออ มัน ประชากรก็ไม่หนาแน่น อาหารการกินก็อุดมสมบูรณ์ ราคาก็ไม่แพง อากาศก็ดี อา… อะไรแบบเนี่ย คือเคยคิดว่า วันนึงว่า ถ้าเงินเหลือใช้ แล้วก็มีเวลาว่างก็จะกลับไปอีก เออ

phîi Nueng: tɔɔn-nán man sǎam sìp pii kɔ̀ɔn. lǽæw-kɔ̂ɔ, khɨɨ man pen prathêet thîi ŋîap. tæ̀æ tɔɔn-níi mây rúu ná. mây rúu wâa pen ŋay. tæ̀æ khít wâa yaŋ, yaŋ mây plìan mâak. khɨɨ pen prathêet thîi ŋîap saŋòp.

lǽæw-kɔ̂ɔ mây plæ̀æk-cay ləəy wâa thammay khunnaphâap chiiwít prachaakɔɔn dii. lǽæw-kɔ̂ɔ, lǽæw-kɔ̂ɔ ca pen, ca pen mɨaŋ thîi… ʔə̂y… ca pen prathêet thîi bæ̀æp weelaa càt ʔandàp mɨaŋ rɨ̌ɨ prathêet thîi mii khwaam-sùk nay lôok, man ca tìt ʔandàp tôn tôn khɔ̌ɔŋ lôok. ʔaray pramaan nîa. khunnaphâap chiiwít manút ʔaray yàaŋ ŋîa.

rúu-sɨ̀k phɔɔ pay lǽæw ca rúu-sɨ̀k wâa ʔəə, man prachaakɔɔn kɔ̂ɔ mây nǎa-næ̂n. ʔaahǎan kaan kin kɔ̂ɔ ʔudom-sǒmbuun. raakhaa kɔ̂ɔ mây phææŋ. ʔaakàat kɔ̂ɔ dii. ʔaa… ʔaray bæ̀æp nîa. khɨɨ khəəy khít-wâa, wan-nɨŋ wâa, thâa ŋən lɨ̌a cháy, lǽæw-kɔ̂ɔ mii weelaa wâaŋ kɔ̂ɔ ca klàp pay ʔìik. ʔəə.

Nueng:  At that time, thirty years ago, and then, well, it’s a quiet country, but now I don’t know. I don’t know how it is like. But I think it still, still not change much. It is a peaceful country.

And I am not surprised that the quality of life of the people there are good. And then, and then it will be a city, oops, a country that like, when there is a rank of the happiest cities or countries, it will be in a top rank of the world. Something like this. People’s life quality something like this.

(I) feel like when I went (there) I feel, um…, it…, not heavily populated, plenty of good food, not so expensive, good weather, umm… something like this. I have thought that one day, if I have spare money and enough free time, I will go back again. Yes.

Part 5 Today happiness

ปาล์ม : ค่ะพี่หนึ่ง คำถามสุดท้ายนะคะ ทุกวันนี้ความสุขของพี่คืออะไรคะ

พี่หนึ่ง : ความสุขทุกวันนี้หรอ ก็ จริงๆ การทำงานก็เป็นความสุขอย่างนึงนะ แต่นอกจากนั้นก็ เนี่ย ก็คือ ได้กินอาหาร ที่ตัวเองอยากกิน แล้วก็เลี้ยงหมาที่บ้าน อืม เนี่ยแหละคือความสุขทุกวันเนี่ย ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำ แล้วก็ไม่เป็น ไม่สร้างความเดือดร้อน ไม่เป็นภาระให้แก่ใคร

Palm: khâ phîi Nueng. kham-thǎam sùt-tháay ná khá. thúk-wan-níi khwaam-sùk khɔ̌ɔŋ phîi khɨɨ ʔaray khá.

phîi Nueng: khwaam-sùk thúk-wan-níi lɔ̌ɔ, kɔ̂ɔ, ciŋ ciŋ kaan-tham-ŋaan kɔ̂ɔ pen khwaam-sùk yàaŋ nɨŋ ná. tæ̀æ nɔ̂ɔ-càak-nán kɔ̂ɔ nîa, kɔ̂ɔ khɨɨ dâay kin ʔaahǎan thîi tua-ʔeeŋ yàak kin. lǽæw-kɔ̂ɔ líaŋ mǎa thîi bâan. ʔɨɨm nîa-læ̀ khɨɨ khwaam-sùk thúk-wan-nîa. dâay tham nay sìŋ thîi tua-ʔeeŋ yàak tham, lǽæw-kɔ̂ɔ mây pen, mây sâaŋ khwaam-dɨ̀at-rɔ́ɔn, mây pen phaará hây kæ̀æ khray.

Palm: Alright, the last question. What makes you happy today?

Nueng: My happiness these days? Well, actually, working is one of my happiness, but aside from that is, this, it is (that I) get to eat what I want to eat, and feed my dogs at home. Yeah, these are my happiness today. (I) get to do what I want to do and not troubling or being a burden on anyone.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *